Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Destinationer, 15 hp

Engelskt namn: Destinations

Denna kursplan gäller: 2014-05-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-05-26

Reviderad av: Prefekten, 2014-04-08

Innehåll

Turism anses ofta som en möjlighet för att skapa utveckling och sysselsättning. Kursen belyser olika turismformer och deras effekter på samhället och miljö. Det uppmärksammas i synnerhet turismformer som är viktiga för perifera områden såsom ekoturism, kulturarvsturism och sport/aktivitetsturism. Kursen innehåller också en endagsexkursion.

I senare del av kursen riktas fokus på turismens mottagningsområden, ?destinationer?. Här diskuteras stadsturism och turism på landsbygden där särskilt vikt läggs på perifera och skyddade områden. Vid sidan om former och effekter presenteras management- och planeringsmodeller. I momentet diskuteras också massturism och dess destinationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna följande:
Kunskaper och förståelse
1. Förklara olika turismformers grunder och villkor
2. Förklara olika turismformers samhällseffekter
3. Förklara turismens utformning och villkor i olika destinationer
4. Förklara turismens effekter och villkor i relation till olika destinationer

Färdigheter och förmåga
1. Applicera kurslitteraturens teorier på empiriska fall
2. Exemplifiera olika destinationstyper
3. Presentera ett aktuellt ämne inom turism med hjälp av PowerPoint
4. Visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga salstentamen och genom redovisning av arbetsuppgifter (PM och muntliga redovisningar). På kursen ges betyget Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Sent inlämnad övning ges inte mer än betyget Godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Omtentamen och övrig examination, baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen, garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6
kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan
examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 20

Tourism and tourism spaces
Shaw Gareth., Williams Allan M.q (Allan Morgan)
London : SAGE : cop 2004 : 311 s. :
ISBN: 0-7619-6991-8
Se bibliotekets söktjänst

Utveckla turistdestinationer : ett svenskt perspektiv
Bohlin Magnus, Elbe Jörgen
1. uppl. : Uppsala : Uppsala Publishing House : 2007 : 347 s. :
ISBN: 978-91-7005-339-9
Se bibliotekets söktjänst

Tourism : changes, impacts, and opportunities
Wall Geoffrey, Mathieson Alister
2. ed. : Harlow, Eng. ;a New York : Pearson Prentice Hall : 2006 : 412 s.b tab. :
ISBN: 0-13-099400-6 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst