Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Destinationer, 7,5 hp

Engelskt namn: Destinations

Denna kursplan gäller: 2020-06-15 och tillsvidare

Kurskod: 2KG118

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-01

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Turism anses ofta som en möjlighet för att skapa utveckling och sysselsättning. I kursen belyses olika turismformer och deras koppling till en hållbar utveckling. Fokus under kursen ligger på turismens mottagningsområden, så kallade "destinationer". Här diskuteras stadsturism och turism på landsbygden. Särskilt uppmärksammas perifera områden och turismformer som är viktiga för perifera områden, t ex ekoturism, kulturarvsturism och sport/aktivitetsturism, men även massturism som fenomen belyses. Dessutom presenteras olika management- och planeringsmodeller.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskaper och förståelse
1.förklara olika turismformers grunder och deras hållbara utveckling
2. förklara turismens utformning och villkor i olika destinationer

Färdigheter och förmåga
3. exemplifiera olika destinationstyper
4. applicera destinationsrelaterade teorier på empiriska fall
5. visa förmåga att genomföra och presentera arbetsuppgifter inom givna tidsramar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. I momentet ingår också en exkursion. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
En individuell skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt (10 poäng)
En gruppvis skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt vid ett seminarium (20 poäng)
Aktivt deltagande i en exkursion (U/G)
En hemtentamen (30 poäng) 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. För godkänt betyg på kursen krävs att alla examinerande moment är godkända. Maxpoängen för kursen är 60 poäng. Minst 50 procent av maxpoängen för respektive uppgift krävs för godkänt. För väl godkänt betyg krävs en summa motsvarande 75 procent av den totala poängen. Sent inlämnade uppgifter kan inte få 75 procent eller mer än maximal poäng för den uppgiften.


Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 25

Edgell D.L
Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future
Routledge; ISBN 9781000699975; 290pages : 2019 :

Viken Arvid
Tourism Destination Development [Elektronisk resurs]
Ashgate Publishing Group : 2014 :

Ytterligare litteratur (50-100 sidor) kan tillkomma i samband med övningarna.