Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Det moderna genombrottet och kreativt akademiskt skrivande, 15 hp

Engelskt namn: The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature and Creative Academic Writing

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1LV075

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i litteraturvetenskap på avancerad nivå vad gäller litteraturhistoria och litteraturvetenskapligt skrivande. Kursen läses tillsammans med Masterprogrammet i litteraturvetenskap. Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature 
Modulen behandlar periodbegreppet "det moderna genombrottet", det vill säga en strömning i den skandinaviska litteraturen ca 1870-1900. Ett särskilt fokus läggs vid den litterära gestaltningen av tidens nya människo- och samhällssyn samt de debatter som ledsagade dem, exempelvis om sedlighet, kvinnoemancipation, sexualitet och brottet med idealismen. Modulen innehåller litteratur i olika genrer: prosa, dramatik och lyrik såväl som teoretiska och filosofiska texter. Modulen utgår från ett transnationellt perspektiv, där jämförelser mellan företrädesvis svenska, norska och danska författare från perioden görs i relation till relevant forskning.  
 
Modul 2: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
Creative Non Fiction
Modulen undersöker det vetenskapliga skrivandets praktiker och utforskar det kreativa akademiska skrivandets möjligheter. Några av de frågor som belyses är de möjligheter och begränsningar som olika skrivsätt innebär och hur de påverkar forskningens innehåll samt den kunskap som produceras. Modulen ger en introduktion till olika typer av vetenskapligt skrivande i ett tvärvetenskapligt perspektiv. I undervisningen varvas teoretiska och praktiska inslag. Särskild vikt läggs vid utvecklingen av det egna kreativa akademiska skrivandet.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
  • Kunna redogöra för och problematisera det moderna genombrottet och dess litterära och samhälleliga uttryck  
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga
  • Kunna identifiera och kritiskt granska centrala drag i det moderna genombrottet mot bakgrund av relevant forskning  
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Självständigt kunna analysera det sena 1800-talets litteratur i ett jämförande skandinaviskt och internationellt perspektiv  

Modul 2: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
  • Visa kunskap om relationen mellan skrivande och kunskapsproduktion samt kunna reflektera över det akademiska skrivandets komplexitet och mångfald av genrer i ett tvärvetenskapligt och internationellt perspektiv
  • Ha förståelse för olika vetenskapliga praktiker och skrivsätt, både vad gäller deras möjligheter och begränsningar  
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  •  Självständigt kunna tillämpa ett kreativt och självreflexivt förhållningssätt i det egna skrivandet och i läsningen av andras texter
  • Kunna ge och ta emot textkritik på avancerad nivå

Behörighetskrav

Kandidatexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Speciell tonvikt läggs vid vetenskapligt skrivande i olika genrer, det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. I de fall närvaro vid seminarier är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

Föreläsningar, seminarier och litteratur kan vara på svenska, engelska, norska och danska.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen.   Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på individuell hemtentamen.
 
Modul 2: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, genomförda skrivuppgifter och en avslutande individuell essäuppgift. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuell essäuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, skrivuppgifter och på den individuella essäuppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och skrivuppgifter samt Väl godkänd på och på den individuella essäuppgiften.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
                               
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1LV070 Kreativt akademiskt skrivande 7,5 hp eller 1LV071 Litteraturvenskapliga studier på avancerad nivå 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Modul 1: Det moderna genombrottet (7,5 hp)

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Facklitteratur

Ahlström Gunnar
Det moderna genombrottet i Nordens litteratur
Stockholm : KF : 1947 : 511 s. :
Obligatorisk

Boëthius Ulf
Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I
Stockholm : Prisma : 1969 : 527, [1] s., [6] pl.-bl. :
Obligatorisk

Brandes Georg
Det moderne gjennembruds maend : en række portræter
2. gjennemsete udg. : Kjöbenhavn : Gyldendalske Boghandels forlag : 1891 : 407 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: nyutg e-bok 2019 Urval

Dahlerup Pil
Det moderne gennembruds kvinder
København : Gyldendal : 1983 : 689 s. :
ISBN: 8700465321
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Urval

Gedin David
Fältets herrar : framväxten av en modern författarroll : artonhundraåttitalet
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 524, [1] s. :
ISBN: 9171396624
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Leffler Yvonne
Det moderna genombrottets prosa : [sju analyser]
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 132 s. :
ISBN: 9144036744
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att skapa en framtid : kulturradikalen Anne Charlotte Leffler
Gedin David, Lindén Claudia
Årsta : Rosenlarv : 2013 : 168 s. :
ISBN: 9789197793599
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Den dubbla blicken : om att beskriva kvinnor : ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författarskap
Levy Jette Lundbo, Seeberg Ann-Mari
1. uppl. : Enskede : Hammarström & Åberg : 1982 : 181 s. :
ISBN: 9176380289
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moi Toril
Henrik Ibsen and the birth of modernism : art, theatre, philosophy
Oxford : Oxford University Press : 2006 : xvi, 396 s. :
ISBN: 0-19-929587-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
Møller Jensen Elisabeth, Fahlgren Margaretha, Melberg Enel
Höganäs : Wiken : Cop. 1996 : 608 s. :
ISBN: 91-7119-260-3 (inb.) ; 590:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nordin Hennel Ingeborg
Alfhild Agrell : rebell, humorist, berättare
Umeå : Atrium : 2014 : 375 s. :
ISBN: 9789186095437
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nordens litteratur
Petersson Margareta, Schönström Rikard
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 574 sidor :
ISBN: 9789144083322
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skönlitteratur

Agrell Alfhild
Räddad
Ingår i:
Dramatiska arbeten. 1.
Stockholm : 1883 : 247, 111, 30 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: med efterord av Ingeborg Nordin Hennel, orig 1883, ny utg 2019

Benedictsson Victoria
Pengar : novell
Stockholm : Fritze : 1885 : [2], 335 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/Pengar/sida/I/etext

Ord på liv och död : kortprosa, drama, dagbok
Benedictsson Victoria, Witt-Brattström Ebba
Stockholm : Atlantis : 2008 : 839 s. :
ISBN: 9789173532495
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: "Ur mörkret" https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/OrdPåLivOchDöd/sida/87/faksimil

Bjørnson Bjørnstjerne
En handske : skådespel i tre akter
Omarb. uppl. öfv. af Cecilia Holmberg : Stockholm : F. & G. Beijers Bokf.-aktb. : 1887 : 114 s. :
Obligatorisk

Drysdale George R.
Samhällslärans grunddrag eller fysisk, sexuel och naturlig religion...
Stockholm : Associationsboktr. : 1878 : vi, 574 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval

Samtidsdramatik : 1
Ibsen Henrik, Östergren Klas
[Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 603 s. :
ISBN: 9789127144972
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Leffler Anne Charlotte
Sanna kvinnor : skådespel i tre akter
Stockholm : Hæggström : 1883 : 92 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/LefflerAC/titlar/SannaKvinnor/sida/I/etext

Strindberg August
Giftas. : 1 Tolf äktenskapshistorier : med interview och förord
Stockholm : Ljus : 1905 : [4], 151 s. :
Läsanvisning: Urval

Kerfstedt Amanda
Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval. https://litteraturbanken.se/författare/KerfstedtA/titlar/Synd/sida/7/etext

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

Modul 2: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)

Genus och det akademiska skrivandets former
Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
ISBN: 978-91-44-02947-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att skriva
Duras Marguerite, Klemets Kennet
[Lund] : Ellerströms : [2019] : 110 sidor :
ISBN: 9789172475724
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Klinkenborg Verlyn
Several short sentences about writing
Vintage Books : 2012 :
Obligatorisk

Lie Sissel
Fri som foten : om å skrive fagtekster
Oslo : Gyldendal : 2000 : 158 s. :
ISBN: 82-417-0591-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lee Mara
När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Linton Magnus
Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 239 sidor :
ISBN: 9789127823938
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lykke Nina
Writing academic texts differently : intersectional feminist methodologies and the playful art of writing
London : Routledge : 2014 : 238 p. :
ISBN: 041550225X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Moi Toril
Writing is Thinking: Writing as a Way of Life in the Academy
Duke University : 2011 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-writing-way-life-academy
Obligatorisk

Moi Toril
Writing is Thinking II: Takes it to the Next Level
Duke University : 2013 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-ii-takes-it-next-level
Obligatorisk

Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015
Pulls Sofia, Öhman Anders, Jönsson Maria, Ohlsson Anders
Umeå : Umeå universitet : 2019 : 237 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Richardson Laurel
Writing strategies : reaching diverse audiences
Newbury Park, Calif. : Sage Publications : cop. 1990 : 71 s. :
ISBN: 0-8039-3521-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Österholm Maria Margareta
Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005
Årsta : Rosenlarv : 2012 : 339 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-184794
ISBN: 9789197793582
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisningar