"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Det professionella tränarskapet för Tränarprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Professional Coaching for the Sport Coaching Programme

Denna kursplan gäller: 2023-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PS322

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Idrottspedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-28

Reviderad av: Prefekten, 2023-01-23

Innehåll

Kursen ger först en introduktion till kost-och måltidsvetenskap relevant i ett idrotts- och tränarperspektiv. Sedan behandlas olika etiska aspekter av tränarskapet. Kursen lyfter också aspekter av tränarens roll och funktion i lednings- och supportteam. Slutligen behandlas strategier för målsättningsarbete och identifiering av utvecklings-/lärbehov, samt planering, genomförande och utvärdering av träning, och grundläggande kunskap om analysverktyg av relevans för att mäta färdighetsutveckling och prestation.

Kursen är indelad i fyra moduler:

Modul 1. Grundläggande idrottsnutrition (4hp)
Modulen behandlar nordiska näringsrekommendationer samt kostrekommendationer för idrottare ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Grundläggande näringslära med inriktning mot idrottsprestation utifrån olika idrotter ingår. Energi- och kosttillskott samt ergogena (prestationshöjande) tillskott vanliga inom idrotten behandlas också. Utifrån ett tränarperspektiv behandlas faktorer som kan påverka idrottsprestation såsom val av kosthållning, viktkontroll och låg energitillgänglighet. Kost- och nutritionsrelaterade tillstånd som kan påverka valet av mat och livsmedel samt förebyggande åtgärder för ätstörning diskuteras. Forskningsmetoder inom det kostvetenskapliga området ingår.


Modul 2. Tränarskapet i ett etiskt perspektiv (3,5 hp)
Modulen lyfter tränarskapets etiska och moraliska ansvar med fokus på bland annat trygga träningsmiljöer, relationen mellan tränare och utövare, maktförhållanden och kränkningar/övergrepp, såväl som dopning, spel och matchfixning.

Modul 3. Tränaren i samverkan (3 hp)
Modulen behandlar inledningsvis tränarens roll och funktion i ett lednings- och supportteam (bestående av exempelvis assisterande tränare, styrke- och konditionstränare, fysioterapeut och idrottspsykolog). Sedan lyfts tränarens förhållningssätt till andra för verksamheten viktiga externa aktörer som till exempel förbund, den egna föreningen, sportchef, föräldrar, sponsorer och media. 

Modul 4. Planering, genomförande och utvärdering av träning (4,5hp)
Modulen syftar till att utveckla tränarens förmåga att planera, genomföra och utvärdera träning på kort och lång sikt. Här behandlas inledningsvis arbetet med att upprätta visioner och sätta mål, att identifiera utvecklings-/lärbehov, samt att utveckla strategier för måluppfyllelse. Under modulens andra del får studenten möjlighet att, i rejäla miljöer, tillämpa tidigare erövrade kunskaper om tränarskap från tidigare kurser. Under modulens sista del behandlas strategier för att utvärdera både enstaka träningar, utfall av träning över tid, och utvärdering av den egna insatsen som tränare. I modulen ges också en övergripande orientering om olika analysverktyg av relevans för att mäta färdighetsutveckling och prestation.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:


Modul 1. Grundläggande idrottsnutrition (4hp)

Kunskap och förståelse
1. Beskriva hur de nordiska näringsrekommendationerna tillämpas inom idrottsrörelsen.
2. Beskriva nationella och internationella kostrekommendationer för elitidrottande 
personer.
3. Redogöra för grundläggande kunskaper i näringslära
4. Redogöra för grundläggande kunskaper kring eventuella behov av och risker med användande av kosttillskott.
5. Beskriva hur olika nutritionella faktorer och tillstånd kan påverka idrottsprestationen 
6. Visa kännedom om olika metoder inom det kostvetenskapliga forskningsområdet

Färdighet och förmåga
7. Tillämpa programvara för energi- och näringsberäkning av livsmedel och måltider.
8. Utifrån rollen som tränare problematisera ett för en idrottare relevant nutritionsrelaterat område
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. Analysera och värdera energi- och näringsinnehåll i livsmedel och måltider i en idrottares kost utifrån en given situation och idrott.


Modul 2. Tränarskapet i ett etiskt perspektiv (3,5 hp)

Kunskap och förståelse
10. Visa kunskap och förståelse om trygga träningsmiljöer

Färdighet och förmåga
11. Visa förmåga att kritiskt reflektera kring frågor rörande makt, kränkningar och övergrepp i ett idrottsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
12. Visa förmåga att värdera tränarskapets etiska och moraliska ansvar i relation till dopning, spel och matchfixning.


Modul 3. Tränaren i samverkan (3 hp)

Kunskap och förståelse
13. Visa grundläggande kunskap och förståelse för tränarens roller och ansvar i ett lednings- och supportteam.
14. Visa förståelse för tränarens roll och förhållningssätt i relation till andra, inom idrotten, relevanta externa aktörer.

Färdighet och förmåga
15. Visa förmåga att identifiera och värdera situationer där extern expertis bör inkallas.


Modul 4. Planering, genomförande och utvärdering av träning (4,5hp)

Kunskap och förståelse
16. Visa grundläggande förståelse för användandet av kvantitativa/kvalitativa analysverktyg för färdighetsutveckling och prestation i en given idrott. 

Färdighet och förmåga
17. Identifiera en individs eller ett lags utvecklings-/lärbehov utifrån en given målsättning.
18. Utveckla en lämplig träningsplanering (strategi) för måluppfyllelse.
19. Planera, genomföra och utvärdera taktisk/teknisk träning för en idrottare eller ett lag i en given idrott.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
20. Analysera och värdera en träningsplanering utifrån en given målsättning och idrott.
 

Behörighetskrav

Grundläggande idrottspsykologi och tränarskap (7.5 hp) och Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv (7.5 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska inslag och grupparbeten, och undervisande inslag kan ske både på campus och digitalt. Seminarier och grupparbeten kan där så anges vara examinerande.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationerna på de olika modulerna sker löpande under varje modul liksom i slutet av varje modul, och examineras som följer: 


Modul 1: Grundläggande idrottsnutrition (4 hp)
Modulen examineras genom följande inslag:

* En muntlig och skriftlig gruppuppgift (U-G)
* En skriftlig individuell digital tentamen (U-G)
* En skriftlig individuell inlämningsuppgift (U-VG)


Modul 2. Tränarskapet i ett etiskt perspektiv (3,5 hp)
Modulen examineras genom följande inslag:

* En skriftlig gruppuppgift (U-G)
* Två skriftliga individuella inlämningsuppgifter (U-VG)


Modul 3: Tränaren i samverkan (3 hp)
Modulen examineras genom följande inslag:

* Två muntliga och skriftliga gruppuppgifter (U-G)
* En skriftlig individuell inlämningsuppgift (U-VG)


Modul 4: Planering, genomförande och utvärdering av träning (4,5 hp)
Modulen examineras genom följande inslag:

* En muntlig gruppuppgift (U-G)
* Två skriftliga individuella inlämningsuppgifter (U-VG)


Studenter som ej uppnår godkänt betyg på gruppuppgifter eller individuella inlämningsuppgifter ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Kompletteringen ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till Godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Vid ej godkänt betyg på individuell tentamen erbjuds möjlighet till omprov, och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination.

Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. Examinerande seminarier och workshops kan komma att ske digitalt. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Betyg för kursen/respektive modul sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska och examinerande moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd, eller Underkänd. 

 

* För att bli Godkänd på Modul 1 krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget Väl Godkänd så krävs dessutom Väl Godkänd på den skriftliga individuella uppgiften
* För att bli Godkänd på Modul 2 krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget Väl Godkänd så krävs dessutom Väl Godkänd på en av två skriftliga individuella uppgifter.
* För att bli Godkänd på Modul 3 krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget Väl Godkänd så krävs dessutom Väl Godkänd på den skriftliga individuella uppgiften.
* För att bli Godkänd på Modul 4 krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget Väl Godkänd så krävs Väl Godkänd på en av två skriftliga individuella uppgifter.
* För att bli Godkänd på hel kurs krävs Godkänt på samtliga fyra moduler. För Väl Godkänd på hel kurs krävs dessutom betyget Väl Godkänd på modul 4 samt Väl Godkänd i ytterligare två moduler.


Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 4

Modul 1 - Grundläggande idrottsnutrition

Näring och hälsa
Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
ISBN: 9789144125947
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.