Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Det samiska samhället: historiska perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Sami society: historical perspectives

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1SA154

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-01-10

Innehåll

Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper om samerna och samernas samhälle med fokus på förhållandena i Sverige, genom att följa den historiska utvecklingen från stenålder till 1900-talets början.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • förklara centrala begrepp inom samiskt traditionellt näringsliv och kultur.
  • tillämpa dessa begrepp på historiska skeenden i det samiska samhället
  • särskilja grunderna för olikheter i den samiska kulturen och historien
  • särskilja olika perspektiv på samisk historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Det är av stor vikt att studenterna aktivt deltar i diskussionsforumet. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examination sker genom bedömning av skriftligt prov samt av de studerandes bidrag till diskussionsforumet.
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på kurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på kursen. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på kursen, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. 

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt. Om studenten är underkänd på diskussioner får studenten göra en kompletterande uppgift.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar med kursen 1SA089 Samernas samhälle och historisk utveckling och kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 2

Ekerlid Birger
Fattiga som de voro. Berättelsen om Stor-Nila, Lill-Docka och andra människor i Lappmarken under 1800-talet.
Östersund : Jengel : 2007 : (150 s.) :
Obligatorisk

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ss. 15-60; 123-145; 165-234

Kjellström Rolf
Samernas liv
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2003 : 299, [1] s. :
ISBN: 91-7203-562-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ss 24-28; 219-223

Lundmark Lennart
Stulet land : svensk makt på samisk mark
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 253 s. :
ISBN: 978-91-7441-987-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mebius Hans
Vaajese : Torkel Tomasson traditionsbärare och forskare
Östersund : Jengel i samarbete med Gaaltije : 2008 : 128 s. :
ISBN: 978-91-88672-46-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rock art in Sápmi : images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser
Cocq Coppélie, Larsson Thomas B., Heinerud Jans, Lindgren Hyvönen Britta
Umeå : Västerbottens museum : 2014 : 190 s. :
ISBN: 9789163743474
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Thomasson Lars
Ur jämtlandssamernas nutidshistoria : en mer än hundraårig kulturkamp
1. uppl. : Östersund : Gaaltije : cop. 2002 : [2], 249 s. :
ISBN: 91-631-2771-7 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst