Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - Nationellt, 13,5 hp

Engelskt namn: Fields of Practice - the Social Worker's Professional Role and Tasks (National)

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA101

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2014-01-31

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-07

Innehåll

Kursen har fokus på socionomers verksamhetsfält, arbetsuppgifter och professionsroll, samt kunskap om arbetsmetoder i socialt arbete. Kursen behandlar spänningsfältet mellan makt och hjälp samt sociala konstruktioner som klass, kön, etnisk tillhörighet som påverkar förändringsarbetet i människobehandlande organisationer. Betydelsen av ålder och generation belyses utifrån livsloppstänkandet. I kursen behandlas även olika perspektiv på bemötande, delaktighet, empowerment och samverkan. Innebörden av våldets olika uttryck problematiseras främst utifrån ett socionomperspektiv dvs. att möta människor brottsoffer/förövare som lever med våld i sin vardag. I kursen görs ett större skriftligt fördjupningsarbete som skrivs under handledning.

Genom detta kursinnehåll ges studenten kontinuerligt möjlighet att

- skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser för människors liv
- argumentera för sitt ställningstagande
- utveckla medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
- reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet
- reflektera över relationens betydelse mellan klient/brukare och socionom
- reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation

Ovanstående görs möjligt genom tre utbildningsteman som är genomgående i socionomprogrammet: Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM)samt Vetenskaplig Utveckling (VU). Dessa utbildningsteman preciseras i kursens förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat

Kursens förväntade studieresultat är att studenten efter avslutad kurs ska:

- kunna beskriva och problematisera socionomers arbetsuppgifter, verksamhetsområden och professionsroll
- självständigt kunna söka efter, redogöra för och kritiskt granska internationella vetenskapliga artiklar samt analysera hur teorier/forskningsresultat i artiklarna kan omsättas i det sociala arbetets praktik och forskning
- visa grundläggande färdighet i att på vetenskaplig grund självständigt genomföra och redovisa en forskningsuppgift, samt visa förmåga att kritiskt granska medstudents fördjupningsuppgift
- visa grundläggande färdighet i att på vetenskaplig grund sammanställa en kunskapsöversikt baserad på internationellt producerad vetenskaplig kunskap
- kunna reflektera över socionomrollen i relation till etnicitet, funktionshinder, klass, kön och ålder
- kunna identifiera och reflektera över mäns våld mot kvinnor, hatbrott och våld mot äldre ur ett brottsoffer- och förövarperspektiv

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

I Umeå ges denna kurs företrädesvis i form av traditionell campusutbildning där inslag av nätburen undervisning förekommer.  På samlingsorterna Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå ges denna kurs i flexibel form vilket innebär att studenten kommer att möta blandade undervisningsformer såsom fysiska möten vid samlingsorten, inspelade föreläsningar görs tillgängliga via en webbaserad lärplattform, samt genomföra uppgifter via den webbaserade läroplattform. Parallellt med seminarium och föreläsningar, skriver studenterna en individuell fördjupningsuppgift. Studenterna har träffar i grupp med undervisande lärare, samt icke lärarledda träffar under skrivprocessen. Fördjupningsuppgiften är ett individuellt skriftligt arbete med utgångspunkt i ett socialt problemområde som kursen behandlar. Fördjupningsuppgiften ska vara förankrad i vetenskaplig metod och litteratur.

I kursen ges en generell genomgång av socionomers olika målgrupper, arbetsfält och professionsroller. Dessutom fokuseras aktuell vetenskaplig kunskap med relevans för det sociala arbetets praktik, som därefter tillämpas på olika problemställningar inom det sociala arbetets praktik.

Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment ges möjlighet att på annat sätt genomföra det obligatoriska utbildningsmomentet. På vilket sätt detta sker anpassas efter undervisningens upplägg.

Examination

Examination sker på följande sätt.

- Obligatoriska seminarier
Kursens innehåll seminariebehandlas kontinuerligt. Studenten ska förbereda sig till respektive seminarium enligt studieguidens instruktioner och tillföra seminariediskussionerna sina självständiga reflektioner och konklusioner.

- Individuell fördjupningsuppgift
Studenten ska genomföra och skriva en individuell fördjupningsuppgift med vetenskaplig förankring, som tar sin utgångspunkt i ett socialt problemområde som kursen behandlar.

- Kritiskt granskningsarbete
Studenten ska individuellt genomföra en kritisk granskning av medstudents fördjupningsuppgift.

På det aktiva seminariedeltagandet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På fördjupningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För den kritiska granskningen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För momentbetyget Väl Godkänd krävs betyget Väl Godkänd på fördjupningsuppgiften. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som inte helt uppfyller målen för godkänt betyg på fördjupningsuppgift och kritisk granskning kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen. 

Övriga föreskrifter

Kursen ges som en av två valbara kurser på termin 3 inom socionomprogrammet.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Det sociala verksamhetsfältet - nationellt, 15 hp

Litteratur och artiklar tillkommer.

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
ISBN: 978-91-47-09068-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Makt
Börjesson Mats, Rehn Alf
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 128 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08746-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att bli socialarbetare : en reflekterande vägledning för studenter
Dunk-West Priscilla, Lindelöf Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 230 s. :
ISBN: 9789144097220
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-4

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Genusperspektiv i socialt arbete
Piuva Katarina, Karlsson Lis Bodil
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 331 s. :
ISBN: 91-27-13129-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gunnarsson E
The Vulnerable Life Course - on poverty and social assistance among middle aged and older women
Ageing and Society vol 22:709-728 : 2002 :
Obligatorisk

Gustavsson Anders
Delaktighetens språk
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 237 s. :
ISBN: 91-44-02674-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Igra Ludvig
Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet
2. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 181 s. :
ISBN: 91-27-09430-8 : 173:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Isdal Per
Meningen med våld
Stockholm : Gothia : 2001 : 280 s. :
ISBN: 91-7205-323-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alkohol- och narkotikaproblem
Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
ISBN: 978-91-44-11238-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12

Herz Marcus
Kritiskt socialt arbete
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-09688-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Snellman Fredrik
"Yngre tittar på en och tänker, vilken gammal kärring": Om åldersdiskriminering och om att behandlas som gammal.
Ingår i Jungerstam, S., Nygård, M. et.al. (red.) Äldres delaktighet, värdighet och hälsa: Resultat från GERDA-Botnia projektet.Tillhandahålles av institutionen för socialt arbete. : 2012 :
Obligatorisk

Allianser
Tjersland Odd-Arne, Engen Gunnar, Jansen Ulf
Studentlitteratur : 2011 :
Obligatorisk

Viktimologisk forskning : [brottsoffer i teori och metod]
Heber Anita, Tiby Eva, Wikman Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 401 s. :
ISBN: 978-91-44-07343-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst