Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller (Internationellt), 13,5 hp

Engelskt namn: Fields of Practice - the Social Worker's Professional Role and Tasks (International)

Denna kursplan gäller: 2019-08-05 och tillsvidare

Kurskod: 2SA102

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2014-01-31

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-24

Innehåll

Under denna kurs kommer studenterna att vistas i en godkänd social verksamhet utanför Sverige. Kursen uppmärksammar vikten av att förbereda studenterna för att arbeta i olika kulturella kontexter i en globaliserad värld. Under handledning kommer studenterna att observera och aktivt delta i socialt arbete utifrån ett globalt perspektiv. Förutom att delta i en social praktik skriver studenterna även att vetenskapligt arbete där de diskuterar och reflekterar över ett specifikt ämne eller fenomen de stött på under sin utlandsvistelse. Utlandsvistelsen föregås av seminarier relaterade till teoretiska och metodologiska perspektiv på socialt arbete. Kursen avslutas med ett seminarium där studenternas skriftliga vetenskapliga arbete presenteras och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
 
- känna till hur praktiskt socialt arbete med individer och grupper bedrivs i den kontext där fältstudierna bedrivs
- kunna reflektera kring etiska aspekter inom verksamheten
- kunna reflektera kring socialarbetarrollen i relation till kön, klass, ålder, etnicitet och sexualitet i relation till kulturella likheter och skillnader
- kunna skriftligt beskriva och diskutera den sociala verksamheten i relation till teoretiska och vetenskapliga perspektiv
- kunna beskriva och problematisera hur den kunskap studenten skaffat sig under kursen har inverkat på synen på socialarbetarrollen i ett globalt perspektiv

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med seminarier där internationella perspektiv på socialt arbete diskuteras och kursens upplägg presenteras. Därefter ska student tillbringa minst fem veckor vid en social verksamhet utanför Sverige. Studenten och den handledare som finns inom verksamheten kommer tillsammans överens om hur tiden fördelas mellan deltagande i fältstudieplats och vetenskapligt skrivande. De två sista veckorna av kursen äger rum i Sverige och består av ett reflekterande seminarium ett seminarium där det individuella vetenskaplig arbete behandlas i två moment, presentation och opponering.

Examination

För godkänd på kursen krävs
deltagande i en social verksamhet utanför Sverige under minst fem veckor
författande av ett vetenskapligt arbete i relation till den sociala verksamheten
aktivt deltagande i avslutande seminarier där det egna och andras arbeten presenteras och diskuteras
aktivt deltagande i seminarium där fokus ligger på reflektioner kring professionell och personlig utveckling i relation till kursinnehållet 

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. På den individuella skriftliga uppgiften ges något av betyg Väl godkänd (VG) Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga uppgiften erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Om studenten har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva 

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 32

Fields of practice – the social worker’s professional role and tasks (International)

Obligatorisk litteratur

Broadening horizons: international exchanges in social work, Hampshire, Ashgate Publishing Limited, 418pp
Dominelli Lena, Bernard Wanda Thomas (eds.)
2003 :
Obligatorisk

Heron Barbara
Critically Considering International Social Work Practica. Critical Social Work, 7 (2). http://www.criticalsocialwork.com/units/socialwork/critical.nsf/tovr/77E246A31F32AF6385257277002CF193?opendocument&referer=
2006 :
Obligatorisk

Herlitz Gillis
Kulturgrammatik : hur du ökar din förmåga att umgås över gränserna
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 220 s. :
ISBN: 9789147095582
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Valbar litteratur

Kulturmöten : en introduktion till interkulturella studier
Stier Jonas, Olsson Sten
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 178 s. :
ISBN: 9789144054254
Se bibliotekets söktjänst