Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Detaljhandelns geografi, 15 hp

Engelskt namn: Retail geography

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2KG071

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-08-10

Innehåll

Kursen behandlar detaljhandeln som ett samhällsfenomen och som en del av ekonomin, detta utifrån ett mikro- och makrogeografiskt perspektiv. Inledningsvis studeras detaljhandelns historiska utveckling och förändring, samt hur denna påverkats av teknik, planering och generell samhällsutveckling. Klassisk lokaliseringsteori introduceras utifrån en handelskontext. Frågor rörande handelsplatsers planering och design behandlas speciellt. Framtidens fysiska handel och de rumsliga effekterna av e-handel har en central del i kursen. En central komponent är logistik, där flöden (information, gods, fordon), noder och länkar, och därmed nätverk studeras utifrån ett rumsligt perspektiv. 
 
Kursen ger studenterna en utvecklad förståelse för detaljhandeln som ett viktigt samhällsfenomen och vilken roll denna sektor spelar för människor och utvecklingen på olika platser. Människors ökade temporära och permanenta mobilitet och konsekvenserna för detaljhandeln behandlas speciellt. Kursen ger studenterna omfattande kunskaper i analysmetoder och tillfällen ges att arbeta praktiskt inom ramen för övningar och fältarbete. Speciellt ändvänds geografiska informationssystem (GIS) som analysverktyg, men studenterna kommer även att introduceras i användandet och insamlandet av data med hjälp av mobilapplikationer, s.k. soft-GIS.
 
Kursen innehåller inslag som är förankrade i faktisk detaljhandelsverksamhet. Kursen innehåller även en exkursion.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1 förstå detaljhandelsgeografi som en del av ekonomisk geografi,
2 redogöra för grundläggande ekonom- och handelsgeografiska begrepp,
3 förstå detaljhandelns utveckling utifrån ett geografiska perspektiv,
4 redogöra för e-handelns betydelse för detaljhandelns rumsliga omvandling,
 
Färdighet och förmåga
5 identifiera, formulera och analysera problem relaterade till detaljhandelsgeografi,
6 tillämpa kulturgeografiska teorier, särskilt inom detaljhandelsgeografi, och metoder i praktiska övningar,
7 författa en kortare skriftlig rapport (PM) och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar,
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8 visa förmåga på att analysera detaljhandeln med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier och en exkursion, där studenterna förväntas delta aktivt. 

Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig/grafisk samt muntlig redovisning av arbetsuppgifter.
 
Underkända arbetsuppgifter ska kompletteras, varvid en förnyad bedömning av uppgiften äger rum. Komplettering ska genomföras inom femton arbetsdagar efter att resultatet av examinationen meddelats. Kursbetyg sätts först när alla prov är godkända.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
 
Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

Anderson William P.
Economic geography
London : Routledge : 2007. : xvi, 383 s. :
ISBN: 9780415701211
Se bibliotekskatalogen Album

Birkin Mark; Clarke
Retail Location Planning in an Era of Multi-Channel Growth [Elektronisk resurs]
Taylor and Francis :

Johansson Ulf
Framtidens fysiska butik : digitalisering, upplevelser och hållbarhet
Lund : Centrum för handelsforskning, Lunds universitet : [2018] : 159 sidor :
https://www.handel.lu.se/media/handel/framtidens-fysiska-butik-webb.pdf
ISBN: 9789186508555
Se bibliotekskatalogen Album

Timothy Dallen J.
Shopping tourism, retailing, and leisure [Elektronisk resurs]
Buffalo, NY : Channel View Publications : c2005. : ix, 222 p. :
ISBN: 9781873150610
Se bibliotekskatalogen Album

Reading retail : a geographical perspective on retailing and consumption spaces
Wrigley Neil, Lowe Michelle
London : Arnold : 2002 : 280 s. :
ISBN: 0-340-70661-9
Se bibliotekskatalogen Album