Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Diagnostik och psykopatologi inkl professionell utveckling för psykoterapeutprog med inriktning mot specialistpsykolog, 7,5 hp

Engelskt namn: Diagnostics and Psychopathology incl Prof Development for the Psychotherapy P/Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PS205

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-03-26

Innehåll

Kursen beskriver bakgrunden till och konstruktionen av de diagnostiska systemen DSM och ICD.  Den ger en generell orientering i olika kliniska syndrom såsom tex affektiva syndrom och olika ångesttillstånd, trauma- och stressrelaterade syndrom, suicidologi, missbruk/beroendesyndrom, neuropsykiatriska syndrom, psykosomatiska syndrom, psykoser samt personlighetssyndrom, i deskriptiva termer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•    Visa fördjupad kunskap och förståelse inom områdena diagnostik, differentialdiagnostik och diagnosklassificeringssystemen DSM och ICD.
•    Visa fördjupad kunskap och förståelse för de problem som är förknippade med diagnosklassificeringssystem.
•    Visa fördjupad kunskap om psykopatologiska tillstånd/olika psykiatriska syndrom och den relevans detta har för ett psykoterapeutiskt förhållningssätt och psykoterapeutiska interventioner.
•    Visa kunskap om ett systemteoretiskt perspektiv i relation till diagnostik.
•    Visa kunskap kring diagnostik och bedömning med hjälp av psykologiska test och andra strukturerade bedömningsmetoder.
•    leda och delta i evidensbaserad metodutveckling (planera, genomföra, utvärdera) inom den egna verksamheten.

Färdigheter och förmåga
•    Visa färdighet att självständigt och omdömesfullt kunna tillämpa diagnostik utifrån de diagnostiska systemen, DSM och ICD, och upprätta en behandlingsplan.
•    Visa färdighet att självständigt använda vedertagna instrument för bedömning och diagnostik.
•    Visa färdighet att beskriva bedömningar i form av skriftliga och muntliga sammanfattningar
•    Visa förmåga att reflektera över och analysera det egna terapeutbeteendet och dess påverkan, samt att anpassa det utifrån bedömningsprocessen
•    identifiera och genomföra ansvarsuppgifter som passar specialistrollen inom den aktuella verksamheten.


Värderingsförmåga och förhållningssätt    
•    Visa förmåga att kritiskt diskutera, granska och reflektera kring allmänpsykiatriska begrepp, diagnoser och förklaringsmodeller om diagnostiska metoder.
•    Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande psykiska problem och funktionsavvikelser utifrån etik och kritiska perspektiv om makt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare)

Särskild behörighet
- Legitimation som psykolog
- ha varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna
- Den sökande ska uppvisa intyg, att den sökande under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier/workshops,  gruppövningar och specialistkollegium. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från de studerande.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp. Examination kommer också att ske genom  aktivt deltagande i seminarier/gruppövningar samt specialistkollegium. Frånvaro vid seminarier/gruppövningar och specialistkollegium kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarier eller skriftliga kompletteringsuppgifter.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Gemensam kurslitteratur

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  FBU

  DC: 0-5 : Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood
  Washington : Zero to Three : 2016 : x, 212 sidor :
  ISBN: 9781938558573
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Carr Alan
  The handbook of child and adolescent clinical psychology : a contextual approach
  Third edition : Abingdon, Oxon : Routledge : 2016 : 1044 sidor :
  ISBN: 9781138806139
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 34

  Rekommenderad litteratur

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Se bibliotekets söktjänst