"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Didaktik för det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching in the Multilingual Classroom

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 6SD007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-27

Innehåll

I kursen fokuseras frågor som: Hur kan utvecklingen av kompetens i flera språk stödjas i skolan? Hur kan elever med ett nationellt minoritetsspråk som första- eller andraspråk få utveckla det? Hur kan lärare stödja elever som inte har svenska med sig från en tidig ålder? Hur kan elevernas samtliga språkliga resurser tas tillvara i undervisningen i engelska och moderna språk? Efter en gemensam kursdel genomför de studerande en individuell fördjupning.

Moment 1 Flerspråkighet i skolan, 4,5 hp (Multilingualism in school)
Utifrån definitioner av några grundläggande begrepp, t.ex. förstaspråk, andraspråk, främmande språk, arvsspråk, modersmål och flerspråkighet introduceras kognitiva, socio-kognitiva och sociokulturella teorier om språkutveckling. Vidare diskuteras språk och identitet liksom maktförhållanden som påverkar språkets status i och utanför skolan. I momentet behandlas också det moderna klassrummets didaktiska möjligheter och begränsningar.

Moment 2 Individuell fördjupning, 3 hp (Individual assignment)
Inom detta moment genomför den studerande en individuell fördjupningsuppgift med utgångspunkt i något av de teman eller didaktiska modeller som behandlas i moment 1.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • definiera de grundläggande begrepp som behandlats i kursen
 • redogöra för likheter och skillnader mellan de teoretiska ramverk som behandlas i kursen
 • diskutera och problematisera det flerspråkiga klassrummets utmaningar och möjligheter

Färdighet och förmåga

 • planera och genomföra en individuell fördjupningsuppgift baserad på de begrepp och teorier som behandlas i kursen
 • muntligt och skriftligt presentera resultatet av den individuella uppgiften

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • pröva och bemöta andra studerandes forumsinlägg på ett konstruktivt och respektfullt sätt
 • planera och genomföra fördjupningsuppgift i enlighet med forskningsetiska riktlinjer
 • kritiskt granska kurslitteratur utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2.
Univ: Ett av följande alternativ: 1) Lärarexamen om minst 180 hp, eller 2) Minst 105 hp i vilka ska ingå minst 90 hp i ett språkämne, eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Närvaro är obligatorisk vid det nätbaserade seminarium där fördjupningsuppgiften i moment 2 presenteras.
Tillgång till dator och headset krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. I den här kursen krävs att du har ett headset/ ett headset och webbkamera.

 

Examination

Examinationen av moment 1 sker genom individuella bidrag till forumsdiskussioner kring begrepp, teorier och det flerspråkiga klassrummet samt en kort skriftlig sammanfattning av valda delar av momentets övriga innehåll.

Examination av moment 2 sker genom muntlig och skriftlig redovisning av den individuella uppgiften.
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Forumsdiskussioner och muntliga presentationer bedöms dock bara med betygen Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på båda momenten.
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  
Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Moment 1

  Translanguaging and Identity in Educational Settings
  Creese Angela, Blackledge Adrian
  Ingår i:
  Annual review of applied linguistics [Elektronisk resurs]
  Cambridge : Cambridge University Press : 1981- : 35 : sid. 20-35 :
  Obligatorisk

  Identity Texts and Academic Achievement: Connecting the Dots in Multilingual School Contexts.
  Cummins Jim, Hu Shirley, Markus Paula, Montero M. Kristina
  Ingår i:
  TESOL quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, Va. : TESOL : 1967- : 49 :
  Obligatorisk

  Hornberger Nancy H.
  Continua of biliteracy [Elektronisk resurs] : an ecological framework for educational policy, research, and practice in multilingual settings
  Clevedon, England : Multilingual Matters : c2003. : xxix, 370 p. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p. 3-34 (Chapter 1). http://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=204118

  Iversen Jonas
  The Role of Minority Students’ L1 when Learning English.
  In: Nordic Journal of Modern Language Methodology 5(1) : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 35-47

  May Stephen
  The multilingual turn : implications for SLA, TESOL and bilingual education
  New York : Routledge : 2014 : x, 229 pages :
  ISBN: 0415534321
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: - Introducing the “Multilingual Turn", s. 1-6 - Kapitel 1, Disciplinary Divides, Knowledge Construction, and the Multilingual Turn (s. 7- 31) - Afterword, s. 216-217

  Second language learning theories [Elektronisk resurs]
  Mitchell Rosamond., Myles Florence, Marsden Emma.
  Third edition. : London : Routledge : 2013. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: kap. 1 (s. 1-26), kap 6. (s 160-187), kap. 9 (s. 250-284), valfritt kapitel

  Outakoski Hanna
  Teaching an endangered language in virtual reality
  Ingår i:
  Keeping languages alive
  Cambridge : : Cambridge University Press : 2014 : xiv, 269 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 128-139

  Moment 2

  Väljs i samråd med lärare.

 • Giltig från: 2017 vecka 26

  Moment 1

  Translanguaging and Identity in Educational Settings
  Creese Angela, Blackledge Adrian
  Ingår i:
  Annual review of applied linguistics [Elektronisk resurs]
  Cambridge : Cambridge University Press : 1981- : 35 : sid. 20-35 :
  Obligatorisk

  Identity Texts and Academic Achievement: Connecting the Dots in Multilingual School Contexts.
  Cummins Jim, Hu Shirley, Markus Paula, Montero M. Kristina
  Ingår i:
  TESOL quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, Va. : TESOL : 1967- : 49 :
  Obligatorisk

  Hornberger Nancy H.
  Continua of biliteracy [Elektronisk resurs] : an ecological framework for educational policy, research, and practice in multilingual settings
  Clevedon, England : Multilingual Matters : c2003. : xxix, 370 p. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p. 3-34 (Chapter 1). http://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=204118

  Iversen Jonas
  The Role of Minority Students’ L1 when Learning English.
  In: Nordic Journal of Modern Language Methodology 5(1) : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 35-47

  Second language learning theories [Elektronisk resurs]
  Mitchell Rosamond., Myles Florence, Marsden Emma.
  Third edition. : London : Routledge : 2013. :
  Obligatorisk

  Outakoski Hanna
  Teaching an endangered language in virtual reality
  Ingår i:
  Keeping languages alive
  Cambridge : : Cambridge University Press : 2014 : xiv, 269 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 128-139

  Moment 2

  Väljs i samråd med lärare.