Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital elektronik, 15 hp

Engelskt namn: Digital Electronics

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5EL161

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-01-21

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Innehåll

Kursen är en introduktion till området digital elektronik med tyngdpunkt på digitalt logiskt tänkande, hur digitala system fungerar samt verktyg för att designa digitala system. Under kursen får du träna att med logisk matematik och beskrivande språk behandla kombinatoriska funktioner, sekvensfunktioner samt analys och syntes av digitala funktioner i programmerbar logik. Ett viktigt inslag i kursen är konstruktion och utvärdering av digitala elektroniska system.
Kursen indelas i tre moment:
1: grundläggande teori, 5 hp (Basic theory, 5 ECTS);
2: grundläggande färdighet, 5 hp (Basic skills, 5 ECTS);
3: tillämpning och projektuppgift, 5 hp (Application and project, 5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för grundläggande principer för uppbyggnad av logiska system, digitala kretsar samt programmerbar logik,
- redogöra för de grundläggande teoretiska grunderna för informationsteori, käll- och kanalkodning samt för olika metoder för trådbunden och trådlös informationsöverföring.

Färdigheter och förmåga:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- konstruera digitala system och digitala kommunikationssystem,
- använda simuleringsverktyg för att konstruera eller analysera digitala system,
- implementera logiska funktioner i VHDL och programmerbar logik,
- genomföra experiment med digitala system samt mäta och utvärdera,
- välja konstruktion och komponenter genom litteraturstudier och analys av datablad,
- använda kunskaperna i ett större gruppbaserat konstruktionsprojekt, samt kunna argumentera för lösningsmetoder samt utvärdera och redovisa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- diskutera hur den egna kreativiteten och initiativförmågan utvecklats i kursen,
- reflektera över den egna förmågan att självständigt söka kunskap.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Kursens pedagogik baseras på målformulering, lärande och problemlösning i mindre grupper kompletterat med lärarstyrda föreläsningar, workshops och övningar.

Examination

Examinationen sker fortlöpande under kursen genom muntlig och skriftlig redovisning av uppnådda kunskapsmål, praktisk demonstration, muntlig redovisning och skriftlig dokumentation av uppnådda färdighetsmål samt reflektionsdokument som styrker uppnådda mål för värderingsförmåga och förhållningssätt.
På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga förväntade studieresultat är examinerade och godkända samt att den studerande aktivt deltagit i de gruppbaserade aktiviteterna. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare examinationstillfällen under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i gruppaktiviteterna under ordinarie kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur