Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital etnografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital ethnography

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1ET044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-10-30

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-03-02

Innehåll

I dagens samhälle är internet och digital teknologi närvarande och integrerat i en mängd olika delar av människors vardagsliv. Kursen introducerar digital etnografi som vetenskaplig metod för att studera sociala och kulturella sammanhang i digitaliserade medier, såsom  sociala nätverkssajter, appar, forum och bloggar. Studenten övar sig i metoder för att generera och analysera empiriskt material från, och med hjälp av, internet. Kursen behandlar också etiska problem och överväganden vid studier i digitaliserade medier, samt vid bruket av etnografiska metoder för materialinsamling i digitala kontexter. Kursen består av följande moduler: Modul 1: Digital etnografi (Digital Ethnography) 3 hp och modul 2: Digital etnografi i praktiken (Applied Digital Ethnography) 4,5 hp.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på modul 1 (Digital etnografi) ska studenten kunna:
  • Redogöra för digital etnografi som vetenskaplig metod och för forskningsmetodologins framväxt.
  • Redogöra för och exemplifiera forskningsområden från tidigare etnografiska studier med material från digitalt medierade kontexter.
  • Med utgångspunkt i case föra ett självständigt resonemang kring etiska problem och överväganden vid materialinsamling i digitalt medierade kontexter.
För att bli godkänd på modul 2 (Digital etnografi i praktiken) ska studenten kunna:
  • Förbereda en observation eller intervju i en digitalt medierad miljö. Särskild vikt läggs vid att uppvisa förståelse för och tillämpa etiska överväganden i förberedelserna.
  • Genomföra en observation eller intervju i en digitalt medierad miljö.
  • Bearbeta och analysera inhämtat material från digitala medier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är en nätkurs och undervisningen sker via lärplattform. Undervisningen består av förinspelade/filmade föreläsningar och metodövningar, samt självständig inläsning av kurslitteraturen.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Hemskrivning samt övningsuppgifter med skriftlig redovisning inlämnas på lärplattformen.
Modul 2: Dokumentationsuppgift med skriftlig redovisning inlämnas på lärplattformen.
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examinationen sker enligt graderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att bli Väl godkänd (VG) på kursen fordras betyget Väl Godkänd (VG) på båda modulerna.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

franzke, alineshakti, Bechmann, Anja, Zimmer et al
Internet Research: Ethical Guidelines 3.0
Unanimously approved by the AoIR membership October 6, 2019 : 2020 :
https://aoir.org/reports/ethics3.pdf
Obligatorisk

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Digital ethnography : principles and practice
Pink Sarah, Horst Heather, Postill John, Hjorth Larissa, Lewis Tania, Tacchi Jo
1st edition. : London : SAGE : 2016. : 202 s. :
ISBN: 978-1-4739-0237-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kulturanalyser
Ehn Billy, Löfgren Orvar
2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
ISBN: 91-40-63486-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The Routledge companion to digital ethnography [electronic resource]
Hjorth Larissa, Horst Heather A., Galloway Anne, Bell Genevieve
New York : Routledge, Taylor & Francis Group : 2017. : 1 online resource (xxiv, 494 pages) :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar. http://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=4790121

Varis Piia
Digital ethnography
Ingår i:
The Routledge handbook of language and digital communication
Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2016 : 434 pages : sid. 55-68 :
Obligatorisk

Artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

Referenslitteratur

AOIR
Ethical Decision-Making and Internet Research. Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0)
Sociologi : 2012 :
http://www.aoir.org/reports/ethics2.pdf

Jansson Hanna
Drömmen om äventyret : långfärdsseglares reseberättelser på internet
Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet : 2017 : 266 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-136798
ISBN: 9789176496145
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1056833/FULLTEXT01.pdf