Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital källkritik, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital source criticism

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KO076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse av, och kunskap om, utmaningar kring medier och kommunikation till följd av digitaliseringen. Vilka vetenskapliga och samhälleliga konsekvenser uppstår till exempel av det nya mediesamhällets villkor? Hur förändras synen på kunskap när algoritmer både producerar, sorterar och konsumerar information, eller att information blivit mer lättillgänglig, både ifråga om spridning, cirkulation och konsumtion? På vilka sätt, och utifrån vilka perspektiv, har forskningen angripit frågor som relaterar till sådant som algoritmisk kunskapsproduktion, fake news och postsanning? Kursen är tematiskt upplagd och centrerar sig kring tre huvudsakliga problemområden relaterade till informationssamhällets nya villkor: algoritmisk kunskapsproduktion, postsanning samt medie- och informationskunnighet. Målet är att få djupare inblick i och fördjupade kunskaper om den digitaliserade samtiden och historien.
 
Kursen kan läsas som fristående kurs eller som en del av HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap.

Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • resonera kring digital källkritik utifrån olika vetenskapliga perspektiv med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt,
  • identifiera och ta ställning till relevanta teoretiska och tematiska frågeställningar och problem
  • självständigt diskutera och problematisera olika perspektiv på digital källkritik

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av nätkurs och består av seminarier, gruppövningar och självstudier. I de fall närvaro vid seminarier och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga uppgifter. Mindre individuella samt gruppuppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd. Större individuella inlämningsuppgifter ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på en majoritet av inlämningsuppgifterna. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader (tre månader om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Studenten har rätt att i stället välja att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

Fake News and The Economy of Emotions
Bakir V, McStacy A
Digital Journalism : 2018 :
Fake News and The Economy of Emotions. Digital Journalism, 6:2, 154-175
Obligatorisk

The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions
Bennett W.L, Livingstone S
European Journal of Communication : 2018 :
European Journal of Communication, 33(2), 122–139. (18 s)
Obligatorisk

Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon
Boyd Danah, Crawford K
Information, Communication & Society : 2012 :
Information, Communication & Society, 15(5). (18 s.)
Obligatorisk

Bucher Taina
If…Then: Algorithmic power and politics
New York: Oxford University Press. : 2018 :
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190493028.001.0001/oso-9780190493028
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Fake news as a two-dimensional phenomenon: a framework and research agenda
Egelhofer, J.L, Lecheler, S
Annals of the International Communication Association. 43(2). : 2019 :
PDF
Obligatorisk

Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood, Javnost
Farkas J, Schou J
The Public : 2018 :
The Public, 25:3, 298-314
Obligatorisk

Big Data & Society, 5(2)
Gray J, Gerlitz C, Bounegru L
Big Data & Society : 2018 :
https://scholar.google.se/scholar?q=Gray,+J.,+Gerlitz,+C.,+Bounegru,+L.+(2018).+.+Big+Data+%26+Society,+5(2).&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar, Data infrastructure literacy

Algoritmer : så påverkar de din vardag
Haider Jutta, Sundin Olof
[Stockholm] : Internetstiftelsen i Sverige (IIS) : [2017] : 43 sidor :
ISBN: 9789176119761
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Harsin J
Post-Truth and Critical Communication Studies
Oxford Research Encyclopedia of Communication. (32 s.) : 2018 :
PDF
Obligatorisk

Algoritmer i samhället [Elektronisk resurs]
Haider Jutta, Sundin Olof
Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
Fulltext
Läsanvisning: Valda delar

Tsfati, Yariv et al
Causes and consequences of mainstream media dissemination of fake news:
Annals of the International Communication Association. 44(2), 157–173 : 2020 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23808985.2020.1759443
Obligatorisk

Zelizer B
Resetting journalism in the aftermath of Brexit and Trump
European Journal of Communication, 33(2), 140–156 : 2018 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323118760318
Obligatorisk

Gillespie, Tarleton
Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media
Yale University Press : 2018 :
Custodians of the internet-
Obligatorisk

Noble Safiya U
). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism.
New York University Press : 2018 :
Algorithms of Oppression
Obligatorisk