Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital medieproduktion 1, 30 hp

Engelskt namn: Digital Media Production 1

Denna kursplan gäller: 2020-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 2IN104

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2014-04-22

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-18

Innehåll

Moment 1.
Samhällets digitalisering, 7,5 högskolepoäng
The Digitalization of Society, 7,5 credits

Kursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått
sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar
informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt
teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare
orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap,
särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap
med olika tillämpningar av informationsteknik.

Moment 2.
Grafisk formgivning och bildredigering 7,5 högskolepoäng
Graphic Design and Image Processing, 7,5 credits

Kursmomentet introducerar visuell kommunikation i teori och praktik. Momentet
fokuserar i huvudsak på förståelse och gestaltning av designprinciper inom grafisk
formgivning och bildredigering. Studenten utvecklar grundläggande praktiska färdigheter i
relevanta verktyg.

Moment 3.
Webbutveckling, 15 högskolepoäng
Web Development, 15 credits

Kursmomentet omfattar grundläggande principer, standarder och metoder inom
webbutveckling. Vidare lär sig studenten framtagandet av prototyper, utvärderingsmetoder
och gränssnittsdesign som grund för utveckling av webbplatser. Stor vikt läggs därför vid
förståelse och användning av HTML och CSS.

Förväntade studieresultat

Moment 1.
Samhällets digitalisering, 7,5 högskolepoäng

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Förstå, beskriva och reflektera över informationsteknikens och digitaliseringens
utveckling och dess samhälleliga effekter.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Individuellt identifiera och utreda en ämnesrelevant frågeställning.
3. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat
kursmoment kunna:

4. Visa förmåga att förhålla sig analytiskt till digitalisering i samhället och individers
användning av informationsteknik samt de konsekvenser detta för med sig.
5. Relatera och värdera argument om hot och möjligheter för samhällsutvecklingen till
digitaliseringen av samhället.

Moment 2.
Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5 högskolepoäng

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Förstå och beskriva grundläggande principer för visuell kommunikation.
2. Förstå och beskriva metoder och begrepp inom bildanalys.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Självständigt omsätta principer inom visuell kommunikation vid utveckling av
medieproduktioner.
4. Visa grundläggande färdighet inom gestaltning av pixel- och vektorbaserad grafik.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat
kursmoment kunna:

5. Visa förmåga att förhålla sig analytiskt till framställandet av mediaproduktioner.

Moment 3.
Webbutveckling, 15 högskolepoäng

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Förstå och beskriva grundläggande utvärderingsmetoder för webbutveckling.
2. Visa förståelse för principer och standarder inom webbutveckling.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Utforma och utvärdera gränssnittsdesign samt interaktiva prototyper.
4. Visa grundläggande färdigheter i html och css.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat
kursmoment kunna:

5. Självständigt värdera designförslag och tillvägagångssätt i relation till aktuella
standarder och relevanta resurser.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Samhällets Digitalisering,  7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och genomförande av en gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Webbutveckling, 15 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, en gruppuppgift och ett seminarium. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänt på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras att ett kursmoment bedömts som minst godkänt, samt att övriga två ingående kursmoment har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 14

  Moment 1.

  Samhällets digitalisering

  Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
  Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
  Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
  Bibliotekskatalog
  ISBN: 9789171734402 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Lars Torsten
  Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
  3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
  Obligatorisk

  Utvalda artiklar ur Journal of Media and Cultural studies. Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Grafisk formgivning och bildredigering

  Bergström Bo
  Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur
  10., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Carlsson : 2016 : 323 s. :
  ISBN: 9789173317665
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Grafisk kokbok 3.0 : guiden till grafisk produktion
  Johansson Kaj, Lundberg Peter, Ryberg Robert
  3., rev. uppl. : Malmö : Arena i samarbete med Kapero grafisk utveckling : 2006 : 453, [1] s. :
  ISBN: 91-7843-224-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Webbutveckling

  West John
  HTML5 Foundations
  John Wiley & Sons : 2012 : 320 s. :
  ISBN: 9781118356555
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2020 vecka 13

  Moment 1.

  Samhällets digitalisering

  Interaktionsdesign : bortom människa-dator-interaktion
  Preece Jennifer, Rogers Yvonne, Sharp Helen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 691 s. :
  ISBN: 9789144092072
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvalda artiklar ur Journal of Media and Cultural studies. Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Grafisk formgivning och bildredigering

  Bergström Bo
  Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur
  10., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Carlsson : 2016 : 323 s. :
  ISBN: 9789173317665
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Grafisk kokbok 3.0 : guiden till grafisk produktion
  Johansson Kaj, Lundberg Peter, Ryberg Robert
  3., rev. uppl. : Malmö : Arena i samarbete med Kapero grafisk utveckling : 2006 : 453, [1] s. :
  ISBN: 91-7843-224-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Webbutveckling

  West John
  HTML5 Foundations
  John Wiley & Sons : 2012 : 320 s. :
  ISBN: 9781118356555
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).