Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital medieproduktion 2, 30 hp

Engelskt namn: Digital Media Production 2

Denna kursplan gäller: 2019-09-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN105

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2014-12-18

Reviderad av: Prefekten, 2019-10-03

Innehåll

Moment 1. Gestaltningsteknik, 15 högskolepoäng
Visualization Techniques, 15 credits
Momentet behandlar utformning av 3D-gestaltning med fokus på färdigheter inom modellering, material, ljussättning, animation, visuella effekter och rendering. Kursmomentet behandlar därtill de särskilda förutsättningar som gäller för att arbeta i projekt med inriktning mot 3D-gestaltning. Vidare hanteras betydelsen av att studera och analysera andras produktioner för att utveckla ett kritiskt tänkande kring digital medieproduktion.

Moment 2. Digital ljudredigering, 7,5 högskolepoäng
Digital Sound Editing, 7,5 credits
I detta kursmoment introduceras digital ljudredigering som kunskapsområde och profession. Kursmomentet fokuserar på färdigheter i mikrofonteknik, inspelningsteknik, import, export och ljudredigering. Teoretiska och metodologiska frågeställningar kring ljudberättande hanteras, varmed begrepp och ramverk för analys och förståelse av sambandet mellan auditiva och visuella gestaltningar i digitala medier introduceras. Vidare behandlar kursmomentet upphovsrättsliga frågor relaterade till digital ljudredigering.

Moment 3. Digitalt entreprenörskap och innovation, 7,5 högskolepoäng
Digital Entrepreneurship and Innovation, 7,5 credits
Under kursmomentet studeras digitalt entreprenörskap och innovation teoretiskt, empiriskt samt genom ett praktiskt designarbete. Under momentet hanteras fyra övergripande perspektiv på digitalt entreprenörskap och innovation: ett samhällsperspektiv som behandlar betydelsen av digitalisering med avseende på förändrade förutsättningar för entreprenörskap och innovation, ett organisationsperspektiv som behandlar tjänste- och produktföretags förutsättningar för utveckling av tjänstebaserade erbjudanden, ett individperspektiv med avseende på konsumenters betydelse för digitalt entreprenörskap och innovation, samt ett designperspektiv som behandlar utformning av en digital medieproduktion med tillhörande affärskoncept. Under momentet introduceras portfolio som dokumentationsform för aktörer verksamma inom digital medieproduktion.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Gestaltningsteknik, 15 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara begrepp och metoder inom 3D-gestaltning.
2. Beskriva och förklara begrepp och metoder för rörligt bildberättande och animation i digitala medieprodukter.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Visa grundläggande färdigheter inom moddelering, material, ljussättning och rendering.
4. Utveckla digitala medieprodukter som innefattar 3D-modellering och animationer.
5. Presentera sin medieprodukt muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6. Konstruktivt värdera medstudents medieprodukt.

Moment 2. Digital ljudredigering, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara relevanta begrepp och metoder inom ljudredigering.
2. Redogöra för teorier inom ljudberättande.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Visa grundläggande färdigheter inom mikrofonteknik och inspelningsteknik.
4. Visa grundläggande färdigheter inom ljudredigering.
5. Tillämpa och motivera ljudsättning av en kortare medieproduktion.
6. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
7. Bedöma och välja metoder för ljudredigering i relation till givna förutsättningar.
8. Värdera ljudproduktioner med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter.

Moment 3. Digitalt entreprenörskap och innovation, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för grunderna i digitalt entreprenörskap.
2. Redogöra för grunderna i olika innovationsprocesser. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Empiriskt studera, utforma och analysera digitala affärsmodeller.
4. Identifiera och analysera faktorer som genererar värdeskapande för konsumenten.
5. Tillämpa teorier om digitalt entreprenörskap och innovation genom att utforma, redogöra för och motivera en marknadsanpassad digital medieproduktion.
6. Presentera ett arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
7. Självständigt söka information om problem och identifiera behov av ytterligare kunskap.
8. Genomföra konsekvensanalyser av egna digitala medieproduktioner från ett kund- och företagsperspektiv.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Gestaltningsteknik, 15 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Digital ljudredigering, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom seminarium, individuella inlämningsuppgifter och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Digitalt entreprenörskap och innovation, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och genomförande av en gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänt på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras att moment 1 och minst ytterligare ett moment bedömts som väl godkända, samt att det återstående kursmomentet har bedömts med minst betyget godkänd.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 40

Moment 1.

Gestaltningsteknik

Bergström Bo
Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur
10., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Carlsson : 2016 : 323 s. :
ISBN: 9789173317665
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Design for motion : Fundamentals and Techniques of Motion Design
Shaw Austin, Shaw Danielle
Burlington : Focal Press : [2015] : 334 s. :
ISBN: 9781138812093
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2.

Digital ljudredigering

Rose Jay
Producing great sound for film and video: expert tips from preporduction to final mix [Elektronisk resurs]
Burlington MA : Focal Press : 2015 :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Berätta med ljud : [att spela in, redigera och mixa i dator]
Rylander Per Erik, Andreasson Claes
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
ISBN: 978-91-44-05596-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 3.

Digitalt entreprenörskap och innovation

Drucker Peter F.
Innovation and entrepreneurship : practice ans principles
London : Routledge : 2015 : xxi, 346 s. :
ISBN: 9781138019195 (pbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tjänsteinnovation
Kristensson Per, Witell Lars, Gustafsson Anders
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 158 s. :
ISBN: 9789144095127
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).