"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital visualisering, 30 hp

Engelskt namn: Digital Visualization

Denna kursplan gäller: 2023-09-25 och tillsvidare

Kurskod: 2IN332

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Reviderad av: Prefekten, 2023-09-07

Innehåll

Modul 1. Digital ljud- och videoredigering, 7,5 hp.
Modulen introducerar grundläggande tekniker och metoder inom digital ljud- och videoredigering. Vidare fokuserar modulen på kamera- och inspelningsteknik samt analys av relationen mellan auditiva och visuella gestaltningar i digitala medier. Stor vikt läggs vid grundläggande praktiska färdigheter i relevanta verktyg.

Modul 2. 3D-visualisering, 7,5 hp.
Modulen introducerar grundläggande principer och aktuella tekniker inom tredimensionell visualisering. Särskilt fokus läggs på modellering och topologi. Vidare betonar modulen procedurella arbetsmetoder, simulering och gestaltning genom ljussättning. Stor vikt läggs vid grundläggande praktiska färdigheter i relevanta verktyg.

Modul 3. Rörlig grafik, 7,5 hp.
Modulen introducerar grundläggande principer och tekniker för animation med fokus på rörlig visualisering grundat i användarcentrerad design. Genom användning av begrepp kopplade till användarcentrerad design och digital innehållsanalys belyser modulen relationen mellan produktionens utformning, målgrupp och distributionskanaler. Stor vikt läggs vid grundläggande praktiska färdigheter i relevanta verktyg.

Modul 4. Informationsvisualisering, 7,5 hp.
Visualisering har kommit att bli ett allt viktigare verktyg för organisationer, grupper och individer för att analysera, förstå och kommunicera de växande informationsmängder vi ställs inför. Förmågan att förmedla information på ett för en mottagare intuitivt begripligt sätt, att synliggöra underliggande strukturer i komplexa sammanhang samt att förstärka inlärning genom informationsvisualisering utgör idag en nyckelkompetens för beslutsfattande. Modulen introducerar teorier om informationsvisualiseringens grunder, förutsättningar och sammanhang, vilka tillämpas genom relevanta metoder, verktyg och modeller för informationsvisualisering.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Digital ljud- och videoredigering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Beskriva och förklara relevanta begrepp och metoder inom icke-linjär redigering i digitala medieproduktioner.
2. Redogöra för teorier och metoder inom audiovisuellt berättande.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Tillämpa grundläggande färdigheter i ljudinspelnings- och kamerateknik.
4. Tillämpa grundläggande färdigheter i ljudredigering, videoklippning och färgbearbetning.
5. Utveckla en digital medieproduktion som innefattar rörlig bild och ljud.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
6. Konstruktivt värdera medstudenters arbeten.

Modul 2. 3D-visualisering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande principer inom tredimensionell visualisering.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Omsätta principer inom tredimensionell visualisering vid utveckling av medieproduktioner.
3. Visa grundläggande färdighet inom gestaltning av tredimensionell visualisering.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Förhålla sig analytiskt till framställandet av medieproduktioner.

Modul 3. Rörlig grafik, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande principer och arbetsmetoder inom animation.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Omsätta principer och arbetsmetoder inom animation vid utveckling av medieproduktioner.
3. Analysera aktuella sammanhang för att använda animation för visuell kommunikation.
4. Visa grundläggande färdighet inom animation för visuell kommunikation.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
5. Förhålla sig analytiskt till framställandet av medieproduktioner.

Modul 4. Informationsvisualisering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom informationsvisualisering.
2. Redogöra för relationen mellan informationsvisualisering och beslutsfattande för hållbar utveckling. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Tillämpa begrepp och metoder inom informationsvisualisering på digitala medieproduktioner.
4. Genom visuell presentation begripliggöra stora och/eller komplexa informationsmängder.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
5. Förhålla sig analytiskt till olika metoder för visualisering av data och värdera deras lämplighet för olika typer av informationsvisualisering.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 30 avklarade högskolepoäng inom programmet Digital Medieproduktion, därav minst betyget godkänd på modulen Visuell kommunikation, 7,5 hp inom kursen Introduktion till digital medieproduktion, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Digital ljud- och videoredigering, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter samt ett seminarium. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. 3D-visualisering, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 3. Rörlig grafik, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 4. Informationsvisualisering, 7,5 hp.
Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter samt ett grupparbete. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående moduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att en modul bedömts som minst godkänd, samt att övriga tre ingående moduler har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 39

Modul 1. Digital ljud- och videoredigering.

Cook Bryan
The art of short form content : from concept to color correction
New York, NY : Focal Press : 2016 : ix, 189 pages :
ISBN: 9781138910515
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. 3D-visualisering.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 3. Rörlig grafik.

Cook Bryan
The art of short form content : from concept to color correction
New York, NY : Focal Press : 2016 : ix, 189 pages :
ISBN: 9781138910515
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lupton Ellen
Design is storytelling
New York, NY : Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum : [2017] : 159 pages :
ISBN: 9781942303190
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 4. Informationsvisualisering.

dos Santos Lonsdale Maria
Information visualisation : from theory, to research, to practice
First. : Thousand Oaks : SAGE Publications : 2022 : pages cm :
ISBN: 9781529725797
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).