Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitala och sociala medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital and social media

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1KO035

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-06

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse och kunskap om digitala och sociala mediers betydelser och användningsområden i samtiden. De digitala mediernas historiska utveckling diskuteras och problematiseras utifrån både etablerade och nya teorier om digitala medier och människors användning av dessa. Vidare behandlas frågor som rör ny kommunikationsteknik och deltagande i olika former. En röd tråd genom kursen är följande: Hur kan digitala och sociala medier fungera som resurs för produktion av kunskaper på individuell såväl som organisatorisk och kollektiv nivå? Vilka möjligheter och hinder kan uppstå? Frågeställningarna diskuteras och undersöks genom praktiska övningar och små medie- och kommunikationsvetenskapliga studier.
 

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra övergripande för utvecklingen av digitala medier i ett historiskt sammanhang
  • kritiskt reflektera över digitala mediers betydelse för kunskapsproduktion hos olika grupper i samhället,
  • självständigt söka information om nya applikationer i digitala medier och kunna redogöra för deras betydelser,
  • visa förmåga att samarbeta i grupp mot specifika mål
  • kunna skriva en vetenskaplig analys med hänvisningar till medie- och kommunikationsvetenskaplig litteratur.
  • presentera inhämtade kunskaper såväl muntligt som skriftligt, samt visa ett reflexivt förhållningssätt i relation till både egna och andras arbeten och genom uppvisad förmåga att både ge och ta emot konstruktiv kritik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier och handledning. I de fall närvaro vid olika inslag är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.
 

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemskrivningar, seminarier eller redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betygsomdöme.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta.
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på samtliga hemskrivningar.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.


 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Konvergenskulturen : där gamla och nya medier kolliderar
Jenkins Henry, Sjöden Per
2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2012 : 311 s. :
ISBN: 9789171733689 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Olsson Tobias
Producing the internet : critical perspectives of social media
Göteborg : Nordicom : 2013 : 259 s. :
ISBN: 9789186523596
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns att ladda ner som pdf från Nordicoms hemsida.

Digital politik : sociala medier, deltagande och engagemang
Carlsson Eric, Nilsson Bo, Lindgren Simon
Göteborg : Daidalos : [2015] : 213 sidor :
ISBN: 9789171734570
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade artiklar och online-publikationer tillkommer.