Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitala startups, 15 hp

Engelskt namn: Digital Startups

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2IN305

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2018-03-02

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-02

Innehåll

Denna kurs undersöker hur digitala entreprenörer startar sina verksamheter och bygger verktygslådan som krävs för att utveckla en fungerande verksamhet. Kursen kommer att behandla digitala entreprenörers verktyg och praktik, samt kritisk analys av affärsidéer, affärsmodeller och affärsplaner. Kursen riktar sig till studenter som siktar mot att jobba med en egen digital startup, eller jobba i en sådan verksamhet. Kursen behandlar planering och genomförande av digitala startups, och betydelsen av att kunna kritiskt analysera och utvärdera affärsidéer, affärsmodeller och affärsplaner är därför en central del av kursen.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
  • Beskriva olika ansatser till digitala startups.
  •  Förklara entreprenöriella processer relaterade till digitala produkter och/eller tjänster.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
  • Analysera digitala startup-processer.
  • Analysera affärsidéer, affärsmodeller och affärsplaner för digitala startups.
  • Värdera digitala startups.
  • Initiera, dokumentera och presentera ett digitalt startup-projekt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
  • Reflektera över möjligheter och risker kopplade till digitala startup-processer
  • Reflektera över etiska frågor och genusfrågor relaterade till digitala startup-processer.
  • Värdera och identifiera litteraturens centrala innehåll samt sammanställa och presentera detta för åhörare.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi,  medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråklig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt ett projektarbete som genomförs i grupp. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Registrator (Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå). Ansökan förmedlas därefter till Institutionen för informatik för bedömning. I ansökan anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Se också "Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet" (Dnr: 540-3589-09).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.