Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitala verktyg i Slöjd, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital Tools of Sloyd

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 1SL006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-03-07

Innehåll

Målsättningen med kursen är att öka förståelsen och den praktiska beredskapen för att arbeta med digitala verktyg inom grundskolans undervisning.

Med utgångspunkt i den senaste ändringen i slöjdämnets styrdokument erbjuder vi en kurs där du får fördjupa dig teoretiskt, testa och diskutera förutsättningar för digitala verktyg. I kursen behandlas tänkbara teknikomården och verktyg som kan användas i detta syfte, exempelvis styrda fräsar och laserskärare samt 3d-skrivare.
 
Inledningsvis designar och förbereder du digitala filer i vektorbaserade programvaror. Under träffen arbetar vi med digitalt styrd bearbetning i trä, metall och slöjdens kompletterande material i ett Fablab. Detta sammantaget ligger till grund för analyser och diskussioner om implementering av digitala tekniker i undervisningen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
  • kunskap om centrala begrepp och definitioner relaterade till digital teknik och slöjd,
  • kunskap om olika produktionsmetoder med digitalt stöd i skolämnen,
 Färdighet och förmåga
  •  självständigt använda programvara för laserskärning,
  •  självständigt använda programvara för utskrift i 3d-skrivare,
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
  •  förmåga att kritiskt granska styrdokumentens möjligheter och begränsningar rörande digitala verktyg i undervisning,
  • förmåga att synliggöra och problematisera det egna förhållningssättet till digitala verktyg,

Behörighetskrav

30 hp inom ämnesområdena: trä- och metall slöjd, textil slöjd, teknik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, teknikgenomgångar, workshops, individuellt arbete, litteraturstudier, handledning och grupparbete.
 
Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, främst individuellt men även i grupp, med problemorienterade studier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör främst grunden för genomförandet.
 
En stor del av kursens innehåll kommuniceras via en kommunikationsplattform. Vidare är en förutsättning för deltagande att studenten har tillgång till vissa programvaror alternativt möjlighet att ladda hem gratisvarianter. Även andra IKT-inslag förekommer kontinuerligt under kursen. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt under kursträffen genom uppvisade färdigheter och förmågor.
 
Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Godkänd(G) eller Underkänd(U).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Student som har underkänts vid ordinarie prov samt omprov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära ny examinator vid nästa omprov, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.