Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitala verktyg och musikproduktion 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Digitalt tools and music production 1

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 och tillsvidare

Kurskod: 6KS003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-26

Innehåll

Kursen ger kunskaper i digitala verktyg, inspelningsteknik och musikproduktion samt hur detta didaktiskt kan tillämpas i den egna undervisningen. I kursen belyses och analyseras olika digitala verktyg samt specifika metoder för att även konstnärligt tillämpa dessa i den egna verksamheten. Kursen ges som en del i Kulturskoleklivet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten visa
 
Kunskap och förståelse
  • om olika digitala verktyg och hur de kan användas i den egna undervisningen
  • om musikproduktion och hur det kan användas i den egna undervisningen
  • om grundläggande digital och analog inspelningsteknik 
Färdighet och förmåga
  • att använda olika sorters digitala verktyg i musikundervisning
  • att på en grundläggande nivå planera och genomföra en musikproduktion 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • att på ett grundläggande plan kunna genomföra en musikproduktionsanalys
  • att värdera och förhålla sig till konstnärliga och didaktiska aspekter vid tillämpning av olika digitala verktyg
  • att värdera konstnärliga och didaktiska aspekter vid inspelningsteknik och musikproduktion

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt behörighetsprov inom området estetiska ämnen i kulturskolan, inriktning musik.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på föreläsningar och workshops på campus samt olika litteraturstudier, individuella övningar och uppgifter med koppling till digitala verktyg och musikproduktion. Kommunikation sker, utöver kursträffar på Campus, via digital plattform.

Examination

De olika momenten i kursen examineras individuellt genom gestaltande arbete, skriftliga reflektioner, seminarier, laborationer samt redovisningar.
Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd (VG), godkänd(G) eller underkänd(U). För att bli godkänd på kursen krävs att studenten kan såväl redogöra för som uppvisa olika sätt att applicera digitala verktyg inom den egna verksamheten samt ha kännedom om verktyg för att producera musik. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes konstnärliga samt pedagogiska förmåga att på ett fördjupat sätt omsätta olika digitala och produktionstekniska verktyg.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.