Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitalt arbetsliv: strategier för det nya normala, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital work: Strategies for a new normal

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2IN901

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-25

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i omställningen till "det nya normala" och den pågående digitaliseringen av arbetslivet som ytterligare aktualiserades av Covid-19 pandemin. Under kursen fokuseras de utmaningar och möjligheter som ett digitalt arbetsliv innebär för individer, grupper och organisationer genom att fokusera på fenomen såsom distansarbete, virtuella team, samt hybridformer för organisering. Kursen behandlar aktuell forskning inom området med specifikt fokus på digitala samarbetsformer och arbetssätt, samt hur strategier kan utformas för ett arbetsliv i det nya normala.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för utmaningar och möjligheter för individer, grupper och organisationer i samband med digitalt arbetsliv.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
2. Tillämpa olika former av digitala verktyg för digitalt arbetsliv.
3. Utveckla, presentera och diskutera strategier för digitalt arbetsliv.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4. Värdera för- och nackdelar med olika strategier för digitalt arbetsliv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda och utforska. Viss handledning ges i samband med denna användning. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker genom individuella uppgifter och deltagande vid workshops. Som betyg på kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 
 
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

The distracted mind : ancient brains in a high-tech world
Gazzaley Adam, Rosen Larry D.
Cambridge, MA : MIT Press : [2016] : xv, 286 pages :
ISBN: 9780262034944
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The digital renaissance of work. [Elektronisk resurs] : delivering digital workplaces fit for the future
Marsh Elizabeth, Miller Paul
Farnham : Gower : 2014 :
ISBN: 9781472437211
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter, utdrag ur tidskrifter och dylikt tillhandahålles av institutionen.