Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitalt berättande och kreativt lärande, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital Storytelling and Creative Learning

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap, 2012-03-21

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Kursen introducerar digitalt berättande som redskap för lärande ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. I kursen studeras en kategori av digitala utvecklingsverktyg för barn och ungdomar, för skapande av interaktiva berättelser, spel och animeringar. I kursen belyses hur sådana verktyg kan användas i syfte att stimulera och utveckla barn och ungdomars problemlösningsförmåga, kreativitet och samarbetsförmåga. Vidare behandlar kursen hur film kan användas som en pedagogisk möjlighet i skolan. 

Kursen behandlar sätt att identifiera och problematisera pedagogiska motiv när det gäller användning av digitalt berättande, film och utvecklingsverktyg för barn och ungdomar. Vidare studeras planering av undervisningssituationer där digitalt berättande, film eller utvecklingsverktyg får en signifikant betydelse för lärandet. I kursen studeras också de sociala nätverk som är knutna till dessa utvecklingsverktyg och som stödjer användarens arbets- och lärandeprocess.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa förståelse för utvecklingsverktyg för digitalt berättande
  • identifiera och beskriva informellt lärande som sker i anslutning till utvecklingsverktygens nätgemenskaper
  • redogöra för hur film kan användas för pedagogiska syften i skolan
Färdigheter och förmåga
  • planera och problematisera en undervisningssituation med digitalt berättande där utgångspunkt tas i skolans styrdokument
  • redogöra för skapandeprocessen vid utveckling av interaktiva berättelser och/eller enklare spel och hur denna omsätts i praktiken
  • planera för pedagogisk användning av film i skolan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • beskriva och problematisera lärande med stöd av utvecklingsverktyg, film och digitalt berättande
  • redogöra för och problematisera i vilken utsträckning arbete med digitalt berättande kan bidra till elevers utveckling av framtida nyckelkompetenser

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en digital lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Tillgång till utrustning som möjliggör deltagande i nätbaserade möten krävs.

Examination

Examination sker med inlämningsuppgifter, i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. Vid betygssättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För betyget Väl godkänd skall studenten självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Särskild vikt läggs också vid studentens förmåga att uttrycka sig med olika medier och kombinationer av dessa samt använda berättarkomponenter på ett väl planerat och genomtänkt sätt.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Utvärdering sker efter utförd kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Film i grundskolan - Inspiration och praktiska lektionsförslag för filmskapande i ditt klassrum [Elektronisk resurs]
Nilsson Jim, Kvant Tobias
2020 :
ISBN: 9789198621501
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Alexander Bryan
The new digital storytelling : creating narratives with new media
Revised and updated edition : Santa Barbara, California : Praeger, an Imprint of ABC-CLIO, LLC : 2017 : xxi, 291 sidor :
ISBN: 9781440849602
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fler resurser kan tillkomma enligt lärares anvisningar.