Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7,5 hp

Engelskt namn: Design of Building Structures

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 5BY069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-10-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-26

Innehåll

Kursen behandlar dimensionering av balkar, pelare och plattor av betong. Dimensionering av byggnadskonstruktioner enligt bruksgränstillstånd ingår även i kursen. 
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5 hp (Theory, 5 ECTS);
2. Laboration, 2.5 hp (Laboratory, 2.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- dimensionera betongbalkar med avseende på normalkraft, tvärkraft och moment,
- dimensionera betongpelare med avseende på kombinerad normalkraft och moment med risk för knäckning,
- dimensionera enkla betongplattor,
- dimensionera betongbalkar i bruksgränstillstånd.
Laboration:
- dimensionera och prova betongbalkar med avseende på moment, tvärkraft och nedböjning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Grunderna i byggnadskonstruktion, 7.5 hp (5BY055) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.