Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ditt barns språk I - Språkutvecklingen mellan 0 och 2 år, 5 hp

Engelskt namn: Your child's language I - Language development between 0 and 2 years

Denna kursplan gäller: 2017-08-14 och tillsvidare

Kurskod: 6LI010

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-05-03

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Barnets språkvärld (The child’s linguistic world), 1 hp
 • Barns tidiga upplevelse av språk
 • Vuxnas tal till barn
Moment 2. Barnet närmar sig talet (The child approaches speech), 2 hp
 • Joller
 • Tidig talutveckling
Moment 3. Barnet tillägnar sig språksystemet (The child acquires the language system), 2 hp
 • De första orden
 • Mönster och regler

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna uppvisa:
 • översiktlig kännedom om barns tidiga språk- och talutveckling
 • översiktlig kännedom om forskningsresultat
 • grundläggande förmåga att observera barns språkliga produktion

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad, och undervisningen består av webbaserade föreläsningar, läsanvisningar och tillämpningsövningar. Tillgång till dator (PC, Mac eller Unix/Linux) krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

För att kunna använda den webbplattform som används på kursen behövs (minimikrav):
 • Operativsystem Windows 98/ME/2000/XP, MacOS 9.x eller OS X, eller Solaris/Redhat.
 • Rekommenderat minne 64 MB RAM, 300 Mhz processor
 • Internetuppkoppling från modem 56.6 eller fast uppkoppling
 • Webbläsare. senaste versionen av Internet Explorer, Firefox eller Safari
 • Ljudkort samt högtalare/hörlurar

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter för vart och ett av momenten.

På varje moment liksom på hel kurs ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs detta betyg på minst två av kursmomenten.

Studerande som godkänts i prov har inte rätt att undergå förnyad prövning för högre betyg.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande ställs till humanistiska fakultetsnämnden, Umeå universitet. Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Överklagande riktas till Överklagandenämnden för högskolan och ska inkomma till Registrator, Umeå universitet inom tre veckor efter att klaganden delgivits beslutet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Artiklar och annat material enligt anvisningar på kurshemsidan.

Referenslitteratur

Håkansson Gisela
Språkinlärning hos barn
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
ISBN: 9789144094625
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album