Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Drycker och måltidshantverk 3, 7 hp

Engelskt namn: Beverages and Dining Room Service 3

Denna kursplan gäller: 2018-08-13 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR066

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-06-05

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska ytterligare fördjupa sin muntliga och skriftliga förmåga. Den studerande skall också förvärva fördjupade kunskaper om odling, tillverkning och förädling av olika alkoholhaltiga drycker. Kursen behandlar serveringshantverket och vidareutvecklar studentens kunskap och förmåga att arbeta med moderna och klassiska tekniker.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • visa grundläggande kunskaper om tillverkning av olika alkoholhaltiga drycker
  • visa fördjupade kunskaper om tillverkning av vin, vinländer och vinregioner 
Färdighet och förmåga
  • visa färdigheter i att upptäcka och förmåga att nyanserat beskriva egenskaper hos olika alkoholhaltiga drycker
  • visa färdighet i klassiskt och modernt serveringshantverk 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att identifiera och reflektera kring etiska aspekter inom dryckesproduktion

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs lägst betyget godkänt på kurserna Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp och Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och rollspel i matsal, dryckesprovningar, gruppdiskussioner samt individuella presentationer. Viss undervisning kan ske på kvällstid

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig reflektionsuppgift där betygen U eller G sätts, praktisk tentamen där betyget U eller G sätts och skriftlig salstentamen där betygen U, G eller VG sätts.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tregradig betygsskala med Underkänd, Godkänd och Väl godkänd tillämpas.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle inom två månader. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan. För mer information se Rektorsbeslut om Regler för betyg och examination.
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.