"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Drycker och måltidshantverk 3, 7 hp

Engelskt namn: Beverages and Dining Room Service 3

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2MR066

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-06-05

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-13

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning om druvor, förädling och dess egenskaper utifrån land och region. Kursen behandlar moderna och klassiska tekniker inom serveringshantverket och vidareutvecklar studentens kunskap och förmåga.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för druvors olika egenskaper med fokus utifrån ursprung och förädling

Färdighet och förmåga

  • planera och genomföra en presentationsprovning för andra
  • upptäcka och nyanserat beskriva egenskaper hos olika alkoholhaltiga drycker
  • visa färdighet i klassiskt och modernt serveringshantverk

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera och reflektera kring etiska aspekter inom dryckesproduktion

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, dryckesprovningar, gruppdiskussioner samt individuella presentationer varav presentationerna är obligatoriska. Det ingår även laborationer och rollspel i matsal. Viss undervisning kan ske på kvällstid.

Examination

Examineras genom individuell skriftlig reflektionsuppgift, presentationsprovning och praktisk tentamen där betyget U eller G sätts. Samt en individuell skriftlig salstentamen där betygen U, G eller VG sätts. 

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett  omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.