Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi A, 15 hp

Engelskt namn: Ecology A

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5BI235

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-13

Innehåll

Kursen behandlar den teoretiska grunden för evolution samt basala orsaker till genetisk variation. Dessutom behandlas hur evolutionära processer påverkar faktorer som bestämmer täthet och utbredning hos organismer, täthetsreglering inom och mellan populationer, predation samt globala biologiska diversitetsmönster. Stor vikt läggs vid att förstå samband mellan biotiska processer och ändringar i populationers täthet över tiden. Under kursen genomförs även ett individuellt litteraturprojekt.
 
Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Evolution, ekologins grunder och populationsekologi (10,5) högskolepoäng)

Under detta moment behandlas grundläggande ekologiska begrepp såsom det ekologiska nischbegreppet samt fysiska och biotiska begränsningar på organismers utbredning. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan individers anpassning och den biotiska och abiotiska omgivningen. Även grundläggande demografi samt sambandet mellan individantal i en population, det omgivande habitatet och populationens utveckling över tiden behandlas. Processer som styr antal- och artfördelningen i ekologiska system, globala biologiska diversitetsmönster, samt den biologiska diversitetens funktion behandlas också. 

Moment 2, Miljöproblem och hållbar utveckling (2,5 högskolepoäng)

Under detta moment behandlas de grundläggande orsakerna till några av de lokala och globala miljöproblemen som vi möter. Momentet kommer även att ge exempel på konkreta åtgärder som skulle kunna vara hela eller en del av lösningen till dessa problem.

Moment 3, Fördjupningsuppgift (2 högskolepoäng)
Under detta moment görs en individuell fördjupning inom någon utvald del av kursens ämnesområde. Arbetet med uppgiften skall innefatta litteratursökning, källvärdering samt hantering av referenser enligt de regelverk som gäller för skriftliga arbeten vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Fördjupningsuppgiften redovisas skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget G kunna:
 
Moment 1
1. förklara och använda grundläggande genetiska begrepp samt beskriva och förklara hur mutation, naturligt urval, sexuell selektion och genetisk drift kan påverka artbildningsprocesser
2. utifrån fenotypiska olikheter analysera och förutsäga genotypiska nedärvningsmönster samt använda enkla analytiska metoder inom populationsgenetik
3 förklara hur olika ekologiska faktorer och  processer begränsar organismers och populationers utbredningar och tätheter, 
4 förklara och använda centrala begrepp inom området inom- och mellanartskonkurrens, samt predator-bytesinteraktioner,
5 förklara och använda enkla biologiska matematiska modeller på en- och tvåartsnivå,
6 beskriva och förklara hur biologisk diversitet är fördelad över jorden och varför fördelningen ser ut som den gör samt hur ekosystemprocesser påverkas av artrikedom
 
Moment 2
7. översiktligt beskriva de grundläggande orsakerna till lokala och globala miljöproblem samt ge exempel på konkreta åtgärder som skulle kunna lösa dessa problem.

Moment 3
8. inhämta, bearbeta och redovisa biologisk information i en skriftlig rapport på ett vetenskapligt sätt samt enligt givna regler.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
9. Tillämpa kursens innehåll och uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av nya frågeställningar inom kursens moment 1.

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap1b/1a1+1a2. (områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, samt obligatoriska gruppdiskussioner, problemlösningsövningar, fältstudier och laborativa moment.

Examination

För godkänt på kursen krävs att alla obligatoriska delar (gruppdiskussioner, problemlösningsövningar, fältstudier och laborativa moment) har fullgjorts och godkänts Modul 1 och 2 examineras genom skriftlig tentamen, modul 3 genom en skriftlig inlämningsuppgift. All examination sker individuellt. Betyg som ges på modul 1 och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 och 3 ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.. Studerande som underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Obligatorisk litteratur

Ecology : from individuals to ecosystems
Begon Michael, Townsend Colin R., Harper John L.
4. ed. : Oxford : Blackwell Publishing : 2006 [dvs. 2005] : 738 s. :
ISBN: 1-4051-1117-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Utlämnade kompendier samt anvisade webbsidor
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :

Rockström, J. 2009. A safe operating space for humans. Nature, vol 461. Holm, S-O. 2015. A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests, Journal of Sustainable Forestry, 34:4, 358-379