"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi, grundkurs, 15 hp

Engelskt namn: Ecology, basic course

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 5BI252

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Innehåll

Kursen behandlar hur evolutionära processer påverkar faktorer som bestämmer täthet och utbredning hos organismer, täthetsreglering inom och mellan populationer via konkurrens och predation samt globala biologiska diversitetsmönster. Stor vikt läggs vid att förstå samband mellan biotiska processer och ändringar i populationers täthet över tiden. Under kursen genomförs även ett individuellt litteraturprojekt.
 
Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Ekologins grunder och populationsekologi (7 högskolepoäng)

Centrala begrepp inom ekologin såsom individ, population, ekologisk nisch och samhälle behandlas. Den ekologiska nischens tolerans- och resursdimensioner beskrivs och exempel där tolerans- respektive resurskrav verkar begränsande på arters utbredning och livshistoria diskuteras. Vidare behandlas nischdifferentiering och uppkomsten av karaktärsförskjutning. Fundamentala begrepp inom konsumtionsmönster definieras. I detta moment behandlas även den teoretiska grunden för evolution samt centrala begrepp inom evolution såsom naturlig selektion, sexuell selektion och fitness.
 
Modul 2, Ekologiska modeller (6 högskolepoäng)
Modeller för populationers tillväxt beskrivs och diskuteras.
Födosöksteori, såsom optimalitetsmodeller, balanserad preferens och funktionell respons beskrivs och diskuteras. 

Modul 3, Fördjupningsuppgift, (2 högskolepoäng)
Under detta moment görs en individuell fördjupning inom någon utvald del av kursens ämnesområde. Valet av delämne skall godkännas av kursansvarig lärare. Arbetet med uppgiften skall innefatta litteratursökning, källvärdering samt hantering av referenser enligt de regelverk som gäller för skriftliga arbeten vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget G kunna:
 
Modul 1 - Ekologins grunder och populationsekologi 7 hp
FSR 1 förklara och använda centrala begrepp inom ekologi på individ- och populationsnivå samt beskriva hur tolerans- respektive resurskrav kan verka begränsande på populationers täthet, utbredning, livshistoria och populationsdynamiska processer
FSR 2 förklara och använda centrala begrepp inom området predator-bytesinteraktioner
FSR 3 beskriva hur biologisk diversitet är fördelad över jorden och vilka faktorer som påverkar artrikedom
FSR 4 beskriva och förklara hur mutation, naturligt urval, sexuell selektion kan påverka evolutionära processer

Modul 2 - Ekologiska modeller 6 hp
FSR 5 förklara och använda enkla biologiska matematiska modeller på en- och tvåartsnivå

Modul 3 - Fördjupningsuppgift 2 hp
FSR 6 inhämta, bearbeta och redovisa information inom kursens ämnesområde i en skriftlig rapport på ett vetenskapligt sätt. 

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
Modul 1
FSR 7. Tillämpa kursens innehåll och uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av nya frågeställningar inom kursens teoretiska moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Naturkunskap 2. Naturkunskap kan ersättas av Biologi 1 och Kemi 1.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, samt obligatoriska gruppdiskussioner, problemlösningsövningar, fältstudier och laborativa moment.

Examination

För godkänt på kursen krävs att alla obligatoriska delar (gruppdiskussioner, problemlösningsövningar, fältstudier och laborativa moment) har fullgjorts och godkänts Modul 1 och 2 examineras genom skriftlig tentamen, modul 3 genom en skriftlig inlämningsuppgift. All examination sker individuellt. Betyg som ges på modul 1 och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 och 3 ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.. Studerande som underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Obligatorisk litteratur

Ecology : from individuals to ecosystems
Begon Michael, Townsend Colin R.
Fifth edition. : Hoboken, NJ : Wiley : 2021 : XIII, 844 pages :
ISBN: 9781119279358
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utlämnade kompendier samt anvisade webbsidor
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :

Rockström, J. 2009. A safe operating space for humans. Nature, vol 461. Holm, S-O. 2015. A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests, Journal of Sustainable Forestry, 34:4, 358-379