Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi och energi i planeringen, 15 hp

Engelskt namn: Ecology and energy resources in spatial planning

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 5BI088

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-29

Innehåll

Kursen behandlar människans nyttjande av naturens resurser med speciell inriktning på samhällsplaneringens roll för att skapa en ekologisk hållbar utveckling. Exempel ges bland annat från skogs- och jordbruk, energi- och vattenförsörjning, återvinning och deponering och byggande i mark. Den pågående globala klimatförändringen och vikten av hållbara energisystem ges stort utrymme. Den svenska miljölagstiftningen samt samhällets mål och medel för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling, bland annat Sveriges sexton nationella miljömål, utgör en viktig del av kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: • Översiktligt redogöra för de globala miljö- och resursproblemen och det arbete som sker på internationell nivå för att skapa en ekologisk hållbar utveckling. • beskriva huvuddragen i Sveriges klimat- och naturförhållanden och översiktligt diskutera vilka förutsättningar detta skapar för markanvändning och nyttjande av olika naturresurser. • diskutera hur olika verksamheter i samhället inverkar på miljön och hur detta kan undvikas eller motverkas. • översiktligt beskriva Sveriges energiförsörjning och möjligheterna att uppnå en hållbar energianvändning. • beskriva huvuddragen i den svenska miljölagstiftningen och samhällets organisation samt mål och medel för att uppnå en hållbar utveckling • hämta och sammanställa information inom ämnesområdet och att förmedla detta i tal och skrift.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner och övningar. Laborationer, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av ett projektarbete. På en skriftlig tentamen och projektarbetet sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På andra egna arbetsuppgifter sätts något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Allemansrätten - vad säger lagen?
Naturvårdsverket : 2004 : 69 sid. :
Länk

Jordbruksverket 2007: Hållbart nyttjande inom jordbruket.
Rapport 2007:23 : Jordbruksverket : 2007 : 39 sid. :
Länk

Naturen som kraftkälla. : Om, hur och varför naturen påverkar hälsan
Naturvårdsverket : 2006 : 28 sid. :
Länk

Naturvårdsverket 2007a: FN:s klimatpanel: Klimateffekter, anpassning och sårbarhet : Sammanfattning för beslutsfattare.
Naturvårdsverket, rapport 5704 : 2007 : 37 sid. :
Länk

Naturvårdsverket 2008b: Så mår havet.
Naturvårdsverket : 20 sid. :
Länk

Naturvårdsverket 2009a: Bruk och missbruk av naturens resurser. En svensk miljöhistoria.
Monitor 21 : 2009 : 304 sid. :
ISBN: 978-91-620-1274-8
Se bibliotekskatalogen Album

Naturvårdsverket 2009a: Miljömålen - i halvtid : Miljörådets uppföljning av Sveriges miljömål de Facto 2009.
Naturvårdsverket : 81 sid. :
Länk

Naturvårdsverket 2009b: Så påverkar vi miljön : Naturvårdsverkets miljöarbete 2008.
Naturvårdsverket : 32 sid. :
Länk

Naturvårdsverket och Boverket 2006: Förorenade områden och fysisk planering.
Rapport 5608 : 2006 : 59 sid. :
Länk

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2006: Så skyddas värdefull skog - den nationella strategin för formellt skydd av skog.
2006 : 12 sid. :

Räddningsverket 2000: Översvämning. Räddningstjänstavdelningen.
Karlstad : Räddningsverket : 2000 : 37 sid. :
Länk