"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi och energi i planeringen, 15 hp

Engelskt namn: Ecology and energy resources in spatial planning

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 5BI260

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Innehåll

Kursen behandlar människans nyttjande av naturens resurser med speciell inriktning på samhällsplaneringens roll för att skapa en ekologisk hållbar utveckling. Exempel ges bland annat från skogs- och jordbruk, energi- och vattenförsörjning, återvinning och deponering och byggande i mark. Den pågående globala klimatförändringen och vikten av hållbara energisystem ges stort utrymme. Den svenska miljölagstiftningen samt samhällets mål och medel för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling, bland annat Sveriges sexton nationella miljömål, utgör en viktig del av kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
FSR 1 Översiktligt redogöra för de globala miljö- och resursproblemen och det arbete som sker på internationell nivå för att skapa en ekologisk hållbar utveckling.
FSR 2 beskriva huvuddragen i Sveriges klimat- och naturförhållanden och översiktligt diskutera vilka förutsättningar detta skapar för markanvändning och nyttjande av olika naturresurser.
FSR 3 diskutera hur olika verksamheter i samhället inverkar på miljön och hur detta kan undvikas eller motverkas.
FSR 4 översiktligt beskriva Sveriges energiförsörjning och möjligheterna att uppnå en hållbar energianvändning.
FSR 5 beskriva huvuddragen i den svenska miljölagstiftningen och samhällets organisation samt mål och medel för att uppnå en hållbar utveckling
FSR 6 hämta och sammanställa information inom ämnesområdet och att förmedla detta i tal och skrift.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner och övningar. Laborationer, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av ett projektarbete. På en skriftlig tentamen och projektarbetet sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På andra egna arbetsuppgifter sätts något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att båda FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Hållbar utveckling : livskvalitet, beteende och teknik
Gulliksson Håkan, Holmgren Ulf
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 443 sidor :
ISBN: 9789144151458
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst