Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi, 15 hp

Engelskt namn: Ecology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 5BI234

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-01

Innehåll

Kursen ger en introduktion till vanliga statistiska metoder som användes inom ekologiska undersökningar. Statistiken tillämpas i samband med planeringen och resultatutvärdering av ett projekt. Under ekologimomentet studeras processer och interaktioner i ekologiska samhällen och ekosystem. I detta ingår studier av födovävar och trofiska interaktioner i terrestra och akvatiska ekosystem. Vidare behandlas grundläggande bevarandebiologi samt hur ekologisk teori tillämpas inom naturvårdsarbete. Under exkursioner och projekt tillämpas teori och artkunskap, samt muntlig och skriftlig redovisning.
 
Kursen indelas i följande moduler:
 
Modul 1. Statistik 3,5 högskolepoäng
Under momentet ges en introduktion till vanliga statistiska metoder som används av naturvetare. I introduktionen ingår planering av undersökningar: vilka variabler som bör mätas, när mätningarna bör ske och hur urvalet av stickprov bör göras. Behovet av replikat och hur många stickprovsenheter som skall tas gås igenom, samt även hur data från stickprovskall analyseras och vilka förändringar som kan detekteras. Grunderna för signifikansanalys och förutsättningar för olika typer av statistiska testmetoder behandlas. Datorövningar utgör ett viktigt inslag i momentet.

Modul 2, Ekologi, biologisk mångfald och tillämpad ekologi,  7,5 högskolepoäng.
Avsnitt 1. Ekologi 3,5 högskolepoäng. Under avsnittet studeras organismers funktion i födovävar, energiflöden i ekologiska samhällen och interaktioner mellan olika nivåer i näringskedjan dvs. trofiska interaktioner. Vidare behandlas den biologiska diversitetens funktion samt grundläggande bevarandebiologi. I avsnittet studeras även hur ekologisk teori tillämpas i praktiken, såsom vid skörd av naturliga populationer samt vid skadedjursbekämpning.
 
Avsnitt 2. Samhällsperspektiv på biologisk mångfald 3 högskolepoäng
Under avsnittet ges en introduktion till ekologisk restaurering och praktiskt naturvårdsarbete. Under grupparbeten tränas kommunikation med olika målgrupper.
 
Avsnitt 3. Fågelstudier 1 högskolepoäng
Under avsnittet ges en introduktion till fågelinventeringar, samt identifieringar av fåglar i fält med hjälp av bestämningslitteratur.
 
Modul 3. Projekt, 4 högskolepoäng
Under denna modulutförs en undersökning i grupp i syfte att belysa en ekologisk frågeställning.  Under projektet tränas planering, genomförande och redovisning av en vetenskaplig undersökning. Arbetet med uppgiften skall innefatta litteratursökning, källvärdering samt hantering av referenser. En statistisk behandling av insamlade data ingår i uppgiften. Projektarbetet redovisas såväl skriftligt i en vetenskapligt upplagd rapport som muntligt, där också opponering av annat projektarbete ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget godkänd kunna:
 
Modul 1
1. beskriva ett välgenomtänkt undersökningsupplägg som matchar den tilltänkta statistiska metoden,
2. tillämpa grunderna för signifikansanalys och kunna tolka resultat från vanliga statistiska analyser,
3. tillämpa vanliga statistiska metoder och känna till i vilka sammanhang dessa metoder bör användas.
 
Modul 2
4. Beskriva olika typer av födovävar, samt förklara hur trofiska interaktioner kan påverka arter och födovävar,
5. beskriva och förklara vilka ekosystemprocesser som påverkas av artrikedom, samt förklara grundläggande bevarandebiologiska problem
6. redogöra för hur ekologisk teori kan tillämpas i praktiken,
7. kommunicera olika aspekter av ekologi i både vetenskapliga och populärvetenskapliga former med olika målgrupper,
8. identifiera fågelarter i fält i norra Sverige

Modul 3
9. Planera, genomföra, skriftlig och muntligt redovisa en ekologisk undersökning samt utföra en opposition på ett liknande arbete.
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
10. Tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar,
11. uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens områden,
12. utföra statistiska analyser på mer komplexa data.

Behörighetskrav

15hp biologi innefattande kurserna Klimatförändringar (biologi) 5BI096 och Naturens mångfald (biologi) 5BI095 eller Ekologi A 5BI012, eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, övningar, datorövningar, gruppdiskussioner, seminarier, projektarbeten, rapportskrivning och fältstudier. Projektarbeten, seminarier och fältstudier samt förberedande övningar inför dessa är obligatoriska eftersom de lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet . På skriftliga tentamina av modul 1 och 2 sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbeten i grupp, seminarier och fältstudier ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G).  För betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla FSR för nivån G är uppnådda. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs dessutom att studenten uppfyller kraven för Väl Godkänt på tentamina på modul 1 och 2. Betyget sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda.
Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Grandin Ulf
Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare
EMG - Ekologi, miljö och geovetenskap : 2012 :
http://www.slu.se/PageFiles/58776/Grandin%202003%20Statistik%20v20120105.pdf
Obligatorisk

Ecology : from individuals to ecosystems
Begon Michael, Townsend Colin R.
Fifth edition. : Hoboken, NJ : Wiley : 2021 : XIII, 844 pages :
ISBN: 9781119279358
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst