Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk historia A, 30 hp

Engelskt namn: Economic History A

Denna kursplan gäller: 2021-03-01 till 2022-02-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2EH049

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2019-02-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-22

Innehåll

Kursen behandlar långsiktig internationell ekonomisk och social förändring med fokus på ekonomisk tillväxt, ekonomiskt tänkande, handel, kriser och globalisering från tidig medeltid fram till nutid.

Kursens fyra moment sträcker sig från förindustriell tid fram till nutid. Drivkrafter och förklaringar som behandlas under kursen är exempelvis: teknik, institutioner, finansiella system, social omvandling, statens och det politiska systemets förändring. Under kursen introduceras metoder och teorier som möjliggör egna studier och jämförelser.

Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - Medeltid till 1800 (8hp)
Momentet ger en bred översikt och kunskaper om internationell ekonomisk historia. Inledningsvis behandlas centrala begrepp som ger förståelse för långsiktig ekonomisk omvandling. Momentet behandlar också centrala utvecklingsdrag och grundläggande samhällsförändring fram till industrialiseringens genombrott. Momentet ger kunskaper om och perspektiv på betydelsen av maktförskjutning, förändringen av jordägande, handel och resursutnyttjande innan det industriella samhällets genombrott. I momentet kombineras ett svenskt och internationellt perspektiv.
 
Moment 2: Industrikapitalism, nationalstat och företag - ca 1800 till 1913 (8hp)
Momentet ger en bred översikt av det industriella genombrottets förlopp i ett internationellt perspektiv. Fokus ligger på processer bakom och förklaringar till produktionens förändringar, det finansiella systemets utveckling, politik, handel, migration och den organiserade kapitalismens framväxt. Den svenska samhällsomvandlingen analyseras i ett internationellt perspektiv.

Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010 (8 hp)
Momentet ger kunskap om centrala utvecklingsdrag i världens sociala och ekonomiska förändring från mellankrigstiden till nutid. Momentet ger förståelse för internationella politiska och ekonomiska relationer som definierat nationers och näringslivets institutionella ramverk, vilket är en utgångspunkt för studier av utvecklingen i en komplex värld. Den svenska samhällsomvandlingen analyseras i ett internationellt perspektiv.

Moment 4: Ämnesmässig fördjupning - problem i ekonomisk historia  (6 hp)
Momentet syftar till att ge de studerande förståelse för och färdigheter att genomföra en avgränsad vetenskaplig studie. Den studerande ska författa och presentera en vetenskaplig rapport inom ett valbart ekonomisk-historiskt problemområde som relaterar till kursinnehållet.  De studerande tränas i att tillämpa  källkritiska principer och relevanta teoretiska perspektiv på ett ekonomisk historiskt problem. Fokus ligger på den vetenskapliga skrivprocessen och vetenskapliga begrepp och metoder.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat, moment 1
Kunskap och förståelse
1. Grundläggande förståelse för produktionsfaktorernas roll, teknikens betydelse, och institutionella förutsättningar för långsiktig ekonomisk förändring
2. Kunskap om huvuddragen i jordbrukets förändrade organisering, den internationella handelns utveckling samt statens förändrade funktion från medeltiden fram till ca 1800.
3. Grundläggande förståelse för centrala begrepp i studier av långsiktig samhällsförändring
 
Färdighet och förmåga
4. Förmåga att skriftligt och muntligt uttrycka samt kritiskt värdera de perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen har förmedlat

Förväntade studieresultat, moment 2
Kunskap och förståelse
5. Grundläggande förståelse för industrialiseringen och dess spridning i olika länder med fokus på förklaringar till skillnader och likheter i industrialiseringsförlopp
6. Kunskap om den internationella ekonomins expansion och förändring från ca 1800 fram till första världskriget utifrån handel, migration och finansiella flöden
7. Grundläggande förståelse för framväxten av nationalstater och dess roll i den ekonomiska omvandlingen under perioden
 
Färdighet och förmåga
8. Visa grundläggande färdigheter att beskriva och förklara ekonomisk och social förändring i ett långsiktigt perspektiv

Förväntade studieresultat, moment 3
Kunskap och förståelse
9. Grundläggande kunskaper om ekonomisk tillväxt och omvandling under 1900-talet
10. Grundläggande kunskaper om internationella ekonomiska kriser och hur dessa har hanterats under perioden
11. Grundläggande kunskaper om förändringar i ekonomiskt tänkande, statens roll och agerande, ekonomisk integration och miljö
 
Färdighet och förmåga
12. Förmåga att tillämpa ett genusperspektiv på den långsiktiga ekonomiska och sociala utvecklingen

Förväntade studieresultat, moment 4
Kunskap och förståelse
13. Visa kunskap om och förståelse för ekonomisk historiska problemställningar
14. Visa kunskap om och förståelse för grundläggande källkritiska begrepp  

Färdighet och förmåga
15. Visa förmåga att självständigt formulera och undersöka ett ekonomisk historiskt problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
16. Förmåga att skriftligt och muntligt uttrycka samt kritiskt värdera perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen har förmedlat

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examination sker genom lärarledda seminarier, genom författande av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga salstentamina. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. Normalt ges inte betyget väl godkänt till sent inlämnade uppgifter. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationerna under kursens 30 hp omfattar betygen väl godkänd, godkänd och underkänd (VG-G-U)

Moment 1 examineras genom ett aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation av individuell författad PM (G-U) samt en individuell inlämningsuppgift i slutet av momentet (VG-G-U)

Moment 2 examineras genom ett aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation (G-U) samt genom skriftlig tentamen (VG-G-U)

Moment 3 examineras genom en individuellt PM (G-U) samt genom skriftlig tentamen (VG-G-U)

Moment 4 examineras genom en individuellt författad rapport (VG-G-U) följt av en seminariebehandling där den studerande muntligen presenterar rapporten (U-G).

Betyg på hela kursen om 30 hp ges först efter det att godkänt resultat uppnåtts på samtliga examinerande delar i respektive moment. För att erhålla betyget väl godkänd krävs minst betyget väl godkänd på 21,5 hp av totalt 30.

 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 25

  Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - Medeltid till 1800

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Finns som elektronisk resurs) Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550
  Imsen Steinar, Bjarne Larsson Gabriela, Wadensjö Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 9789175042329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Bohman Magnus
  Bonden, bygden och bördigheten [Elektronisk resurs] : Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870
  1 : Lund : Media-Tryck : 2010 : 221 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99296
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 3

  Wikman Kurt
  Handelns roll för långsiktig tillväxt med betoning av det rättsekonomiska perspektivet [Elektronisk resurs] : några historiska nedslag
  Stockholm : Handelns utredningsinstitut (HUI) : 2006 : 36 bl. :
  http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=48&document=704
  Obligatorisk

  Moment 2: Industrikapitalism, nationalstat och företag - ca 1800 till 1913

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 2, 3 och delar av 4.

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9

  Göransson Anita
  Från hushåll och släkt till marknad och stat.
  Ingår i:
  Äventyret Sverige
  Stockholm : Utbildningsradion : cop. 1993 : 333 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Delar av kap 4, 5 och 6

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9 - 17

  Moment 4: Välfärdskapitalismens Sverige. Nationella och internationella förutsättningar- ca 1945 til

  Vad är ekonomisk historia?
  Andersson-Skog Lena, Broberg Oskar, Edvinsson Rodney, Enflo Kerstin, Lilja Kristina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 363 sidor :
  ISBN: 9789144132945
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur tillkommer i samråd med läraren

 • Giltig från: 2021 vecka 9

  Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - Medeltid till 1800

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Finns som elektronisk resurs) Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550
  Imsen Steinar, Bjarne Larsson Gabriela, Wadensjö Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 9789175042329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Bohman Magnus
  Bonden, bygden och bördigheten [Elektronisk resurs] : Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870
  1 : Lund : Media-Tryck : 2010 : 221 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99296
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 3

  Wikman Kurt
  Handelns roll för långsiktig tillväxt med betoning av det rättsekonomiska perspektivet [Elektronisk resurs] : några historiska nedslag
  Stockholm : Handelns utredningsinstitut (HUI) : 2006 : 36 bl. :
  http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=48&document=704
  Obligatorisk

  Moment 2: Industrikapitalism, nationalstat och företag - ca 1800 till 1913

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 2, 3 och delar av 4.

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Delar av kap 4, 5 och 6

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9 - 17

  Moment 4: Välfärdskapitalismens Sverige. Nationella och internationella förutsättningar- ca 1945 til

  Andersson-Skog Lena
  In the Shadow of the Swedish Welfare State: Women and the Service Sector
  Business History Review, Volume 81, Issue 03, September 2007, ss. 451-470, 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Samförstånd, spänning, tillväxt : Ekonomisk tillväxt, institutioner och förändring i svensk ekonomisk historia under 150 år
  Andersson-Skog Lena, Lindmark Magnus
  Ingår i:
  Marknad och politik
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 380 sidor :
  Obligatorisk

  Broberg Oskar
  Svenskt näringsliv i omvandling : från 1980 till våra dagar
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : [2017] : 148 sidor :
  ISBN: 9789175043104
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Göransson Anita
  Från hushåll och släkt till marknad och stat.
  Ingår i:
  Äventyret Sverige
  Stockholm : Utbildningsradion : cop. 1993 : 333 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen