Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomiska kriser i historisk belysning, 7,5 hp

Engelskt namn: Economic Crises in the Light of History

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 till 2023-02-12 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2EH050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2019-01-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande internationell ekonomisk historia med fokus på ekonomisk tillväxt och samhällsomvandling under de senaste 200 åren. En betydande del av kursen behandlar ekonomiska krisers utvecklingsförlopp och effekter. Här betonas såväl krisernas generella som specifika drag kopplat till långsiktig ekonomisk och institutionell förändring. Genom att integrera grundläggande ekonomisk teori, metod och empiri ger kursen kunskaper om, och verktyg för, att kritiskt diskutera och analysera kriserna utifrån deras respektive förlopp, orsaker och följder.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
1. Grundläggande kunskaper om, och förståelse för, långsiktig internationell ekonomisk förändring under de senaste 200 åren.
2. Grundläggande kunskaper om ekonomiska krisers utvecklingsförlopp och effekter.

Färdighet och förmåga
3. Förmåga att analysera ekonomiska kriser i en relevant kontext som inbegriper såväl förändringar i ekonomiskt tänkande som institutionell förändring.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Programmet för internationell kris- och konflikthantering 180 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisning kan vid vissa tillfällen ske på engelska.

Examination

Examination sker genom lärarledda seminarier, skriftlig tentamen samt muntlig presentation.
Examination av kursen sker genom:
1. Aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig och skriftlig presentation (U-G)
2. Grupparbete med muntlig och skriftlig presentation (U-G)
3. Individuell skriftlig tentamen (U-VG)

För godkänt på kursen krävs godkänt på alla delar av examinationen. För betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom väl godkänt på individuell skriftlig tentamen. Betyg på kurs sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning vid kursens slut tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Schön Lennart
Vår världs ekonomiska historia : D. 2 Den industriella tiden
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 499 s. :
ISBN: 9789144092775
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs

Artiklar tillkommer