Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Ekosystem, 30 hp

Engelskt namn: Ecosystem

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5BI138

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-08-22

Innehåll

Kursen integrerar ämnena ekologi och naturgeografi och ger kunskaper om ekosystem i norra Sverige, dvs fjällen och skogslandskapet med dess sjöar och älvar, samt kust och hav. Markens och vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper och kopplingen till ekologiska processer behandlas liksom miljöproblem, naturvård och restaurering av ekosystem. En stor del av undervisningen sker i form av projekt och som övningar i fält, där ett viktigt inslag är att studenterna får agera i rollen som naturguider. Kursen är indelad i 5 moment: Moment 1. Projekt, 12 hp. Genom litteratur- och kartstudier samt egna fältstudier undersöker studenterna naturförhållandena i ett område. Arbetet redovisas dels muntligt i samband med en exkursion och dels skriftligt i en vetenskapligt utformad rapport samt i en mer populärvetenskaplig form. En viktig del är att studenten tillämpar och fördjupar sina ämnesmässiga kunskaper och färdigheter och tränar sig att förmedla dessa på ett lättfattligt och intresseväckande sätt. Projektet genomförs i grupp men den skriftliga rapporten ska innehålla en individuell del där varje enskild student gör en fördjupning inom ett visst tema. Moment 2. Fjäll- skogs och myrlandskap, 7 hp. Momentet behandlar grundläggande geovetenskapliga processer och ekologiska samband i nordliga ekosystem (framförallt norra Sverige) med särskild inriktning på olika fjällmiljöer samt skogs- och myrlandskap. Detta moment innehåller även ett avsnitt som behandlar hur djur och växter är anpassade för att överleva i ett kallt klimat samt spårningsmetodik. Moment 3. Sjöar, vattendrag och grundvatten 5 hp. Momentet behandlar grundläggande hydrologiska och kemiska processer i vattendrag och sjöar och hur den fysikaliska och kemiska miljön i grundvatten, sjöar och vattendrag varierar. Momentet ger även en introduktion till sjöars och vattendrags (inkl. stränder) ekologi samt grundläggande fiskekologi. Moment 4. Kust och hav, 3 hp. Momentet omfattar Östersjöns och Västerhavets ekologi inklusive strandzonen och de geologiska processer som verkar i kustområdet. Fundamentala abiotiska och biotiska faktorer samt vilka arter som är typiska för de olika havsmiljöerna behandlas. I samband med detta behandlas även hur människan har påverkat Öster- och Västerhavens livsmiljöer. Moment 5. Kulturlandskap och miljöstörningar, 3 hp Momentet behandlar vissa mänskliga aktiviteters inverkan på mark, vattendrag och sjöar och deras betydelse för den lokala miljön.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna: Moment 1 • inhämta, bearbeta och tolka geovetenskapliga och ekologiska data genom egna fältundersökningar • förmedla information om olika ekosystem i tal och skrift till valda målgrupper • tillämpa och fördjupa sina ämnesmässiga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdena • planera, utföra samt skriftligt och muntligt redovisa en fältundersökning • kritiskt granska och kommentera ett motsvarande arbete Moment 2 • beskriva och förklara vanliga geologiska processer och terrängformer i periglaciala miljöer och fjällområden, • känna till och förklara vissa i Sverige förekommande jordmåners bildning och klassificering • beskriva vad som är karakteristiskt för olika fjällmiljöer samt skogs- och myrmarker i norra Sverige och ha kännedom om viktiga arter i dessa miljöer, samt de faktorer och processer som påverkar arternas täthet och utbredning • beskriva och förklara hur växter och djur är anpassade till att leva i kallt klimat och förstå förutsättningarna för vinteröverlevnad • identifiera vanliga spår och spårtecken hos djur i fält under vintern, • ha kännedom om biotop- och populationsförstärkande åtgärder i aktuella miljöer Moment 3 • beskriva grundläggande hydrologiska processer i vattendrag och sjöar och förklara deras betydelse för den lokala miljön, • känna till grundläggande fysikaliska och kemiska processer i grundvatten, vattendrag och sjöar och förklara deras betydelse för den lokala miljön • beskriva vad som är karakteristiskt för olika sötvattenmiljöer i norra Sverige och ha kännedom om viktiga arter i dessa miljöer samt de faktorer och processer som påverkar arternas täthet och utbredning • beskriva ekologiska skillnader mellan sjöar och rinnande vatten • ha kännedom om biotop och populationsförstärkande åtgärder i akvatiska miljöer Moment 4 • beskriva och förklara vanliga processer och terrängformer vid havsstränder och landhöjningskuster • beskriva vad som är karakteristiskt för västerhav och Östersjön och ha kännedom om viktiga arter i dessa miljöer, samt de faktorer och processer som påverkar arternas täthet och utbredning Moment 5 • känna till och beskriva vissa mänskliga aktiviteters inverkan på mark, vattendrag och sjöar och deras betydelse för den lokala miljön

Behörighetskrav

15 hp biologi samt 15 hp geovetenskap/naturgeografi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, projektarbete, exkursioner och fältstudier. Seminarier, projektarbete och fältstudier är obligatoriska. Dessa lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av ett projektarbete. På en skriftlig tentamen och projektarbetet sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På andra egna arbetsuppgifter sätts något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Svensk fältflora
Mossberg Bo, Stenberg Lennart
[Ny utg.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2007 : 316, [2] s. :
ISBN: 9789146218005 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bernes Claes
Biologisk mångfald i Sverige
Stockholm : Naturvårdsverket : 2011 : 280 s. :
ISBN: 978-91-620-1290-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Klimat, sjöar och vattendrag
Wastenson Leif, Raab Birgitta, Vedin Haldo
2. utg. : Vällingby : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Gävle :b Kartförlaget [distributör] : 2004 : 176 s. :
ISBN: 91-87760-53-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Berg och jord
Wastenson Leif, Fredén Curt
3. utg. : Bromma : Sveriges nationalatlas (SNA) : 2009 : 208 s. :
SNA webbatlas
ISBN: 978-91-87760-56-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Perhans Karl-Erik
Exogena processer och landformer
[Ny utg.] : Sollentuna : Geo läromedel : 2004 : 81 s. :
ISBN: 91-974044-4-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst