Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Elektronik och PCB-design, 7,5 hp

Engelskt namn: Electronic circuits and PCB design

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5EL282

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-06-03

Innehåll

Kursen är en fortsättningskurs inom området elektronik med tyngdpunkt på elektronikkomponenter och deras användning i elektronikkonstruktioner såsom bl.a. signalbehandlande kretsar, oscillatorer, strömförsörjning/spänningsregulatorer, mätsystem och kraftelektronik.

I kursen tar vi också upp gränssnitten mellan den analoga och den digitala elektroniken och hur digitala och analoga komponenter tillsammans med inbyggda system kan användas för att konstruera elektroniska produkter.

Viktiga inslag i kursen är:
-Konstruktion av prototyper med delar från analog elektronik, digital elektronik och mikrodatorteknik
-Analys, simulering och utvärdering av elektroniska system med delar från analog elektronik, digital elektronik och mikrodatorteknik
-Design av kretskort för prototyptillverkning
-Effektbehov, effektutveckling och strömförsörjning för elektroniska system

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
-Redogöra för funktion hos och användning av passiva och aktiva komponenter samt vanligt förekommande halvledarkomponenter
-Analysera och tolka datablad för att kunna välja och använda komponenter på ett optimalt sätt
-Konstruera och utvärdera vanligt förekommande delsystem  i elektronikkonstruktioner
-Med hjälp av komponentval, kretskortsdesign och strömförsörjning kunna konstruera enkla prototyper som uppfyller givna kravspecifikationer
-Översiktligt kunna redogöra för de regelverk som styr tillverkning och utformning av elektronikprodukter.
-Dokumentera elektroniksystem med professionell dokumentation och redovisning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 7,5 hp vardera inom områdena Analog elektronik, Digital elektronik samt Mikrodatorteknik eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer och grupparbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examination och betygssättning grundar sig på ett skriftligt prov, två uppsättningar praktiska laborationsuppgifter samt en projektuppgift. På det skriftliga provet och projektuppgiften erhålls något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsuppgifterna erhålls något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
Betyg G på både skriftligt prov och projektuppgift ger kursbetyg Godkänd (3).
Betyg G och VG på endera skriftligt prov och projektuppgift ger betyg Icke utan beröm godkänd (4).
Betyg VG på både skriftligt prov och projektuppgift ger betyg Med beröm godkänd (5).
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.