Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Elektronikkonstruktion, 15 hp

Engelskt namn: Electronic Design

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5EL171

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-09-05

Innehåll

I kursen konstrueras och formges prototyper och elektronikprodukter innehållande analoga och digitala komponenter. I det utvecklingsprojekt som ingår i kursen läggs stor vikt vid komponentval, utformning av kretskort, elektromagnetisk kompabilitet samt ekonomisk och funktionell optimering av konstruktionen. En viktig parameter är också att arbetet genomförs som ett professionellt utvecklingsprojekt med en professionell dokumentation och redovisning. Kursen är uppdelad i två moment: moment 1: Teori, 7,5 hp (Theory, 7,5 ECTS); moment 2: Praktik, 7,5 hp (Practice, 7,5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna - formulera kravspecifikationer för elektroniska system innehållande analoga och digitala komponenter samt mikrocontroller, - konstruera prototyper som uppfyller givna kravspecifikationer, - transformera prototyper till realiserbara produkter genom lämpligt val av kretskortsdesign, komponenter, inkapsling, förbindningsteknik och strömförsörjning, - kunna redogöra för hur effektförluster uppstår i en elektronisk produkt och hur dessa påverkar konstruktionslösningen, - redogöra för samhällets regelverk kring elektromagnetisk kompabilitet, elsäkerhet och miljösäkerhet samt kunna redogöra hur dessa regler påverkar konstruktionens utformning. - upprätta en ekonomisk kalkyl, - diskutera produktens egenskaper i perspektiv av hållbar utveckling, - utforma en teknisk rapport.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 45 hp i ämnet elektronik.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen bygger på en sammanvägning av hur väl konstruktionsuppgifterna lösts, projektrapporten, en projektdagbok som beskriver studentens bidrag i projektarbetet och reflektioner kring arbetet i projektet, deltagande i eventuella seminarier och redovisningen av dessa samt på skriftlig tentamen om en sådan förekommer på kursen. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4), eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultatet vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.