"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ellära 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Circuit Theory 2

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 5EL180

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-11-02

Innehåll

Kursen är en fortsättningskurs i växelspänningsnät, dess ingående komponenter och hur de olika komponenterna samspelar och påverkar varandra. Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper om magnetfält och elektriska fält, ferromagnetiska material, kondensatorns, spolens och transformatorns verkliga egenskaper, signaler med olika vågformer och övertoner samt effektbegreppen och effektmätning på olika växelspänningstyper. Kursen går sedan igenom 3-fassystemet och olika aspekter av detta såsom osymmetriska laster, faskompensering, symmetriska komponenter samt transienta förlopp. Vidare ges kunskap i att använda simulerings- och beräkningsverktyg för att kunna analysera 3-fassystem och dess egenskaper. Kursen omfattar en teoridel om 4,5 hp (Theoretical work, 4,5 ECTS) och en laborationsdel om 3 hp (Laboratory work, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna Teori: - analysera 3-fas växelspänningsnät med avseende på effekt, spänning, ström och osymmetriska laster, - redogöra för spolens, kondensatorns samt transformatorns verkliga egenskaper, - redogöra för olika typer av transformatorkopplingar och transformatortyper. Laboration: - göra mätningar på 3-fassystem, - simulera 3-fas växelspänningsnät med avseende på effekt, spänning, ström och laster, - beräkna data, simulera och mäta på en verklig transformator och laster.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik 7.5 hp samt Ellära 1, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i internetbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer dels med en gemensam samling med genomgångar och vissa obligatoriska laborationer och övningar. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Egen PC med Windows, labkit och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur