Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Elmaskiner 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Electrical Machines 1

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5EL191

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-02-29

Innehåll

Kursen är en grundläggande kurs i elmaskiner. Kursen börjar med att repetera kunskaper i magnetfält och elektriska fält, ferromagnetiska material och spolens egenskaper. Kursen går sedan igenom: - grundläggande maskintekniska begrepp såsom kraft, effekt, moment, varvtal m.m. - fysikaliska principerna för olika typer av transformatorer och roterande elmaskiner såsom generatorer och motorer, - modeller för att beskriva olika maskiners egenskaper i stationära förhållanden, - funktion och verkningssätt för synkron-, asynkron- och likströmsmaskiner samt översiktligt några speciella maskiner såsom olika typer av stegmotorer och servomotorer. Kursen är uppdelad i två moment: moment 1: Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS); moment 2: Laboration, 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Teori: - förklara de grundläggande begreppen gällande elmaskiner, - redogöra för funktionsprinciper och verkningssätt för olika typer av synkron- asynkron- och likströmsmaskiner samt översiktligt redogöra för funktionsprinciper för stegmotorer och servomotorer, - identifiera parametrar i modeller av elektriska maskiner för analys av egenskaper under stationära förhållanden, - använda ekvivalenta scheman för analys och beräkningar av elektriska maskiner i drift, - beräkna viktiga driftstorheter hos transformatorer. Laboration: - ta del av teknisk specifikation för transformatorer, likströmsmaskiner, asynkron- och synkronmaskiner och applicera den vid beräkningar på olika driftfall, - göra mätningar under laborationer på ett ur elkraftsynpunkt säkert sätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik 7.5 hp (Mittuniversitetet) samt Ellära 2, 7.5 hp (5EL180) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i internetbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer dels med en gemensam samling med genomgångar och vissa obligatoriska laborationer och övningar. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Egen PC med Windows, labkit och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 2

Elkrafthandboken. : Elmaskiner
Alfredsson Alf, Abdo-Walldén Helena, Cronqvist Anders
2., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2002 : [6], 470 s. :
ISBN: 91-47-05156-6 (inb.) :
Se bibliotekets söktjänst

Electric machinery
Fitzgerald A. E., Kingsley Charles, Umans Stephen D.
6th ed. : Boston, Mass. : McGraw-Hill : c2003. : xv, 688 p. :
ISBN: 0073660094
Se bibliotekets söktjänst