Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Elmaskiner 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Electrical Machines 2

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5EL201

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-14

Innehåll

Kursen är en fortsättningskurs som bygger på kursen elmaskiner 1. Kursen börjar med att repetera modeller och egenskaper för elmaskiner i statisk drift.
Kursen går sedan igenom:
- modeller för elektriska maskiner under stationära och dynamiska förhållanden,
- vektormetoden för representation av växelströmsmaskiner,
- elektriska drivsystem,
- principer och metoder för styrning och reglering av växelströms och likströmsmaskiners moment, varvtal och läge.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Teori, 4 hp (Theory, 4 ECTS);
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS);
3. Projekt, 2 hp (Project, 2 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- identifiera parametrar i modeller av elektriska maskiner för analys av egenskaper under stationära och dynamiska förhållanden,
- använda ekvivalenta scheman för analys och beräkningar av elektriska maskiner i drift,
- analysera olika belastningsfall och föreslå adekvata elmaskinlösningar,
- använda teknisk specifikation för transformatorer, likströmsmaskiner, asynkron- och synkronmaskiner vid beräkningar på olika driftfall,
- förklara uppkomst av spänningsövertoner och uppskatta deras inverkan på förlusterna i elektriska maskiner och matande nät.
Laboration:
- simulera driftsegenskaper hos elektriska drivsystem,
- hantera parametrar i modeller av elektriska maskiner för analys av egenskaper under stationära och dynamiska förhållanden.
Projekt:
- självständigt projektera elmaskinanläggningar baserat på givna förutsättningar om funktion, ekonomi, drift, underhåll och miljö.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Elmaskiner 1, 7.5 hp samt Kraftelektronik, 7.5 hp (Mittuniversitet) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i internetbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer dels med en gemensam samling med genomgångar och obligatoriska laborationer, dels i ett projektarbete där delar av den teoretiska kunskapen omsätts i ett verklighetsnära arbete kopplat mot industrin.
Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Egen dator och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.
 

Examination

Kunskapsredovisningen sker fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. All examination sker individuellt. På ett skriftligt prov, som ges som salstentamen eller hemtentamen, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 30

Elkrafthandboken. : Elmaskiner
Alfredsson Alf, Abdo-Walldén Helena, Cronqvist Anders
2., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2002 : [6], 470 s. :
ISBN: 91-47-05156-6 (inb.) :
Se bibliotekskatalogen Album

Electric machinery
Fitzgerald A. E., Kingsley Charles, Umans Stephen D.
6th ed. : Boston, Mass. : McGraw-Hill : c2003. : xv, 688 p. :
ISBN: 0073660094
Se bibliotekskatalogen Album