Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Endimensionell analys 1, 7,5 hp

Engelskt namn: One-dimensional calculus 1

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MA153

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-10-21

Innehåll

Kursen behandlar matematisk teori och numeriska metoder för funktioner av en variabel. I kursen introduceras de grundläggande begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata. Geometriska tolkningar av begreppen samt regler för att beräkna derivata och gränsvärde av produkter, kvoter och sammansättningar ges. Kursen tar även upp medelvärdessatsen, inversa funktioner, den naturliga logaritmen och exponentialfunktionen. Kursen behandlar även maximum- och minimumproblem och metoder för att skissa grafer. Numeriska metoder för att approximera nollställen och approximation av funktionsvärden med hjälp av Taylorpolynom är andra centrala delar i kursen. Representation av funktioner i dator, numerisk beräkning av gränsvärde och derivata med hjälp av dator, samt implementation av numeriska algoritmer ingår också i kursen.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
  • redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata
  • redogöra för centrala satser som behandlas på kursen
Färdighet och förmåga
  • använda metoder för att beräkna gränsvärde och derivator av elementära funktioner
  • tillämpa teorin för derivator för att bestämma extrempunkter för elementära funktioner och skissa deras derivator
  • använda metoder för att approximera nollställen och funktionsvärden för elementära funktioner, samt kunna utföra feluppskattning för resultaten
  • implementera numeriska algoritmer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning med dator. 

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga prov. På skriftliga prov ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultatet vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är bedömda. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur