Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö, 15 hp

Engelskt namn: Energy and Material Flows in the Built Environment

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 5BY085

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-07

Innehåll

Kursen behandlar ämnet systemanalys med fokus på den byggda miljön. Kursen ger fördjupad kunskap om miljöpåverkan av sådana system med fokus på energi- och materialflöden från naturresurser till slutprodukter och tjänster. Under kursen kommer flera verktyg att införas för att analysera sådana system med avseende på byggnadsdesign, energiproduktionsteknik, slutanvändningsteknik, energianvändning och energivalidering av bostäder.
Kursen behandlar följande delar
* grundläggande aspekter av energianvändningen.
* energibalans av bostäder.
* analys av energikedjor.
* ekonomisk analys av energisystem.
* miljöeffekter av byggnadsmaterial.
* energipolicy och utvärdering.

Förväntade studieresultat

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna:
- utföra en energibalans på bostäder.
- förstå och beskriva begrepp som är relevanta för systemanalys.
- tillämpa metoder för systemanalys.
- analysera energisystem.
- analysera miljöeffekterna av materialflöden i den byggda miljön.
- jämföra olika byggnaders utformningar och energitekniska lösningar från ett miljöperspektiv.
- Jämföra olika tekniker för energiproduktion och energianvändning från ett miljöperspektiv. - analysera effekten av energipolicyscenarion. - Tillämpa
   en livcykelkostnadsanalys (LCC) för byggnader

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Hållbart byggande, livscykelanalys, 7,5 hp (5BY076) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, fältmätningar, datormodellering, och vetenskapliga litteraturgenomgångar. Undervisningen är både campusbaserad och webbaserad. All undervisning sker på engelska.

Examination

Betygsskalan för kursen är Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). I kursen ingår fem muntliga redovisningar, fem rapporter och fem webbaserade prov. På proven och redovisningarna ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Rapporterna betygssätts efter likadan fyrgradig skala som kursen För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga redovisningar, prov och rapporter är godkända. För att få ett högre betyg än 3 summeras de numeriska betygen från de fem rapporterna. Summa 15 - 17 ger betyget 3, summan 18 - 21 ger betyget 4 och 22 - 25 ger betyget 5.

Om någotdera av proven, redovisningarna eller rapporterna bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens övriga examinerande moment.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.