Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Energi och miljö, 4,5 hp

Engelskt namn: Energy and Environment

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5EN002

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-06

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-02

Innehåll

Kursen består av en seminarieserie givna av gästförläsare från olika energi- och miljötekniska områden. Innehållet avser att behandla: det nationella och internationella energiläget, energi- och klimatpolitik, framställning och användning av bränslen/miljökonsekvenser, system för omvandling, distribution och användning av energi samt orientering om utvecklingen av uthålliga energikällor.

Förväntade studieresultat

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för energitekniska begrepp och uttryckssätt,
- beskriva det aktuella energiläget såväl nationellt som internationellt,
- redogöra för framställning och användning av olika bränslen och dess miljökonsekvenser,
- redogöra för utvecklingen av uthålliga energisystem och alternativa bränslen,
- beskriva grundläggande system för energiförsörjning och distribution samt dess miljöpåverkan.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier med bl a inbjudna gästföreläsare, studiebesök samt inlämningsuppgifter.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga sammanfattningar av seminarierna, inlämningsuppgifter under kursens gång samt i förkommande fall även en projektuppgift som redovisas såväl skriftligt som muntligt. På hela kursen ges betyget Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare redovisningstillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 50

Energi för hållbar utveckling : ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv
Areskoug Mats, Eliasson Per
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 361, [7] s. :
ISBN: 978-91-44-01538-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst