Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energi, 7,5 hp

Engelskt namn: Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5EN001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-01-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande teorierna kring mekanismer för energi- och masstransport, energiomvandling samt centrala energitekniska tillämpningar. Exempel på detta är värmetransport genom väggar, värmeväxlare, strömningsmaskiner som pumpar, fläktar, turbiner och kompressorer men också nyttjande av energikällor som sol och vind samt anläggningar för förbränning för kraft och värmeproduktion.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa grundläggande teorier inom hydromekanik och strömningslära,
- tillämpa enkla modeller för turbomaskiner, pumpar och fläktar för att beskriva och dimensionera system,
- beskriva olika typer av värmeväxlare och deras funktion samt kunna utföra en enklare dimensionering av dessa,
- redogöra för enkla förbränningsprinciper samt olika bränslens sammansättning och egenskaper på en grundläggande nivå,
- tillämpa Mollierdiagrammet för fuktig luft,
- beskriva olika energikällor med avseende på enkla principer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Analys för ingenjörer, 7.5 hp (5MA148), Algebra för ingenjörer, 7.5 hp (5MA147) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov, laborationer och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur