Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energieffektivisering, 15 hp

Engelskt namn: Energy Efficiency

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 5EN095

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-10-06

Innehåll

Kursens behandlar energieffektivisering i byggnader och processer och avslutas med ett självständigt projektarbete som utgör ett viktigt inslag i kursen. De studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om byggnaders energianvändning samt kunna analysera en byggnads termiska prestanda baserat på beräkningar och/eller mätdata, samt kunna redogöra för olika energieffektiviserings åtgärdar och konsekvenser av dessa utifrån energi och ekonomi. Innehållet i kursen bygger vidare på tidigare kurser i energiteknik med fördjupning avseende framförallt systemtänkande och ekonomisk analys samt i att planera, genomföra och analysera ett självständigt arbete.
Kursen är uppdelad i två moduler:

1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS);
2. Projekt, 7 hp (Project, 7 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Modul 1 (Teori):
- ingående redogöra för byggnaders uppbyggnad och installationer i Sveriges fastighetsbestånd,
- analysera värmebehov utifrån beräkning och mätdata,
- självständigt utföra, analysera och värdera energiberäkningar för byggnader med hjälp av simulerings- och beräkningsprogram,
- bedöma och värdera konsekvenserna av energieffektivisering gällande ekonomi- och miljöaspekter samt fuktsäkerhet,
- utföra ekonomisk analys och utvärdering av energieffektiviserande åtgärder,
- ingående beskriva olika typer av byggnader med avseende på energianvändning (passivhus, lågenergihus etc.) samt olika krav som gäller,
- självständigt analysera byggnaders energianvändning och köpt energi (värmepump, fjärrvärme etc.) med avseende på systemperspektiv samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet,
- dimensionera värmeväxlare, optimera termiska processer med avseende på externt värme- och kylbehov.

Modul 2 (Projekt):

*    analysera klimatpåverkan från byggmaterial respektive driftskedets klimatpåverkan vid en ombyggnation av en byggnad
*    värdera olika energieffektiviserande åtgärder med avseende på ekonomisk och ekologisk hållbarhet
*    analysera driftstatistik med hjälp av datorstöd
*    självständigt planera, genomföra och rapportera en fördjupad analys i projektform

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier inkluderat kurserna Energiteknik 2 för energiingenjörer 15 hp, Värme och ventilationsteknik, 7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
Skriftlig salstentamen som betygssätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på tentamen. För betyg (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyg (5) krävs minst 80% av maxpoäng på tentamen.

Modul 2 (Tillämpning):
Muntlig redovisning samt inlämning av skriftlig dokumentation kopplad till tillämpningsuppgiften. Om flera studenter genomför uppgiften tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. På Modul 2 ges något betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att den muntliga redovisningen och den skriftliga dokumentationen är genomförd med godkänt resultat.

Hela kursen:
På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget Godkänd (3) på hela kursen krävs betyget (3) på Modul 1, samt (G) på Modul 2. För betyget (4) krävs därutöver betyget (4) på Modul 1. För betyget (5) krävs därutöver betyget (5) på Modul 1.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

Sandin Kenneth
Praktisk byggnadsfysik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
Förlagsinformation och Innehållsförteckning
ISBN: 9789144059914
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Livscykelanalys : en metod för miljöbedömning av produkter och tjänster
Rydh Carl Johan, Lindahl Mattias, Tingström Johan
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 227 s. :
ISBN: 9144024479
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album