Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Energieffektivisering, 15 hp

Engelskt namn: Energy Efficiency

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5EN080

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Byggteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursens behandlar energieffektivisering i byggnader och processer och avslutas med ett självständigt projektarbete som utgör ett viktigt inslag i kursen. De studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om byggnaders energianvändning samt kunna analysera en byggnads termiska prestanda baserat på beräkningar och/eller mätdata, samt kunna redogöra för olika energieffektiviserings åtgärdar och konsekvenser av dessa utifrån energi, ekonomi etc. Kursen ger kunskaper inom dimensionering och reglering av inneklimatinstallationer. Innehållet i kursen bygger vidare på tidigare kurser i energiteknik och byggteknik med fördjupning avseende framförallt systemtänkande och ekonomisk analys samt i att planera, genomföra och analysera ett självständigt arbete.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS);
2. Projekt, 7 hp (Project, 7 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Moment 1 (Teori):
- ingående redogöra för byggnaders uppbyggnad och installationer i Sveriges fastighetsbestånd,
- analysera värmebehov utifrån beräkning och mätdata,
- självständigt utföra, analysera och värdera energiberäkningar för byggnader med hjälp av simulerings- och beräkningsprogram,
- beskriva och analysera styr- och reglering av ventilations- och värmesystem,
- bedöma och värdera konsekvenserna av energieffektivisering gällande ekonomi- och miljöaspekter samt fuktsäkerhet,
- utföra ekonomisk analys och utvärdering av energieffektiviserande åtgärder,
- ingående beskriva olika typer av byggnader med avseende på energianvändning (passivhus, lågenergihus etc) samt olika krav som gäller,
- självständigt analysera byggnaders energianvändning och köpt energi (värmepump, fjärrvärme etc.) med avseende på systemperspektiv samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet,
- dimensionera värmeväxlare, optimera termiska processer med avseende på externt värme- och kylbehov.
Moment 2 (Projekt):
- projektera och dimensionera lämpliga energieffektiviseringsåtgärder utifrån bestämda inneklimatkrav och ekonomi samt självständigt planera, genomföra och rapportera en fördjupad analys i projektform. Analysen skall inkludera en värdering utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier inkluderat Värme och ventilationsteknik, 7.5 hp eller Installationsteknik 7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Teori):
Skriftlig tentamen som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

Moment 2 (Projekt):
Redovisning av projektuppgiften i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation inklusive feedback. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. Betygssättningen grundas på bedömning av den skriftliga rapporten (innehåll, omfattning, struktur och layout) och kvaliteten på den muntliga presentationen inkluderat feedback. Bedömningen vägs samman så att den skriftliga rapporten, den muntliga presentationen och feedback utgör 60 %, 30 % respektive 10 % av betygsunderlaget. På momentet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs att projektarbetet är genomfört och redovisat muntligt och skriftligt med godkänt resultat samt att analys och reflektion med avseende på åtminstone en av aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är inkluderad och utförd med hög kvalitet. För betyget (4) krävs att kraven för betyget (3) är uppfyllda samt att analys och reflektion med avseende på minst två av aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är inkluderade och utförda med hög kvalitet.
För betyget (5) krävs att kraven för betyget (3) är uppfyllda samt att analys och reflektion med avseende på minst två av aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är inkluderade och utförda med mycket hög kvalitet.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Tentamensbetyget (Moment 1) och projektbetyget (Moment 2) viktas med 60 % och 40 % för att beräkna helkursbetyget (vetenskapligt vedertagna avrundningsregler tillämpas). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen vid tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.