Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energikällor, 7,5 hp

Engelskt namn: Energy Sources

Denna kursplan gäller: 2020-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 5EN093

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-27

Innehåll

Kursen inleds med en orientering av aktuell energianvändning samt en översikt över olika typer av energikällor och styrmedel. De olika energikällornas roll i energisystemet nu och i framtiden diskuteras. Kursen behandlar också olika produktionsmetoder för biomaterial. Olika typer av biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper, användningsområden, miljöpåverkan och framtida potential diskuteras.
Inom området vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering.
Inom området kärnkraft, behandlas reaktortyper, bränslehantering och därtill kopplade risker.

Kursen är uppdelad i fyra moduler:
1. Energiläget och Bränslen, 2 hp (Energy Situation and Fuels, 2 ECTS);
2. Vindkraft, 2,5 hp (Wind Power, 2,5 ECTS);
3. Bioenergi, 1,5 hp (BioEnergy, 1,5 ECTS);
4. Kärnkraft, 1,5 hp (Nuclear Energy, 1,5 ECTS);

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Energiläget och Bränslen:
- beskriva Sveriges energiomsättning och de viktigaste styrmedlen inom energiområdet,
- redogöra för olika bränslens produktion, distribution, användning och miljöpåverkan,
- beräkna värmevärden, rökgassammansättning och pannverkningsgrad, för en fastbränsleeldad panna,

Vindkraft:
- beräkna vindens hastighetsfördelning och energiinnehåll,
- redogöra för uppbyggnaden av ett typiskt vindkraftverk,
- dimensionera samt analyser turbinblad enligt BEM-teorin,
- göra enkla ekonomiska kalkyler för vindkraft,

Bioenergi:
- redogöra för de metaboliska vägarna som leder till biomassaproduktion hos fotosyntetiska organismer,
- redogöra för, analysera och utvärdera olika typer av bioenergi,

Kärnkraft:
- redogöra för principerna för reaktorfysik samt utföra enkla beräkningar på dessa system och
- redogöra för lättvattenreaktorer, säkerhetsteknik, strålning, radioaktivt avfall och andra typer av reaktorer samt olyckor.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Termodynamik, 15 hp (5EN089) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig tentamen och 2-4 inlämningsuppgifter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen. För betyget (4) krävs minst 65 % och för betyget (5) krävs minst 80 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen. På inlämningsuppgifter ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G).
På hela kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov och inlämningsuppgifter är godkända. För betyget (3) krävs att samtliga prov och inlämningsuppgifter är godkända. För betyget (4) krävs dessutom att det viktade medelvärdet av de olika proven är minst 65 % och för betyget (5) krävs minst 80 %.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 13

Formelsamling i energiteknik : formler, tabeller och diagram
Soleimani-Mohseni Mohsen, Bäckström Lars, Eklund Robert
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 671 sidor :
ISBN: 9789144122854
Se bibliotekskatalogen Album