"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp

Engelskt namn: Energy 2 for Energy Engineering Program

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 5EN064

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-05-13

Innehåll

Kursen behandlar termodynamikens andra huvudsats samt vattenångans termodynamik. De för energitekniska tillämpningar grundläggande typerna av strömningsmaskiner som pumpar, fläktar och kompressorer samt vatten-, gas- och ångturbiner studeras. Även system av dessa såsom värmemaskiner, kylmaskiner, värmepumpar, gasturbiner och kraftvärmeverk behandlas utifrån termodynamiska begrepp och kretsprocesser.

Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Kretsprocesser, 7 hp (Power Cycles, 7 ECTS);
2. Strömningsmaskiner, 5 hp (Turbomachinery, 5 ECTS);
3. Laborationer, 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kretsprocesser:
- definiera tillståndsvariabler och tillämpa tillståndsfunktioner som när exempelvis vattenånga expanderar i en turbin,
- applicera termodynamiska modeller på ideala och reella kraft- och kylcykler.
Strömningsmaskiner:
- tillämpa enkla modeller för turbomaskiner, pumpar och fläktar för att beskriva och dimensionera system,
- tillämpa affinitets- och likformighetslagarna för bestämning av flöde, uppfodringshöjd/fallhöjd/tryck och effekt för pumpar, vattenturbiner och fläktar,
- analysera enkla och mer komplicerade pump- och fläktsystem med avseende på dimensionering och driftpunkt,
- tillämpa olika metoder för att injustering av driftpunkt.
Laborationer:
- insamla, bearbeta och sammanställa laboratoriedata i en skriftlig rapport.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp (5EN063)  och Analys för ingenjörer, 7.5 (5MA148) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker normalt dels genom skriftlig tentamen på teoridelarna, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationsmoment, men kan också ske fortlöpande i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmoment ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.