"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energiteknisk biologi, 4,5 hp

Engelskt namn: Energy-technological biology

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 5BI148

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-11-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-10-07

Innehåll

Kursen handlar om biomassans beståndsdelar och hur den produceras. Den utgår från de biologiska processer till exempel växternas fotosyntes, som är grunden för biomassaproduktion. Vidare behandlas de olika faktorerna som reglerar produktionen t.ex. växternas mineralämnesbehov. I detta sammanhang behandlas även växternas växelverkan med mineralämnenas kretslopp. Tillika behandlar kursen biomassans sammansättning hos olika typer av växter, samt användningsområden inom sektorn bioenergi. Kursen inleds med en introduktion om grundläggande växtbiologiska begrepp.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad studiekurs skall studenten: - kunna redogöra för biomassans produktion - kunna redogöra för biologiska processer till exempel fotosyntes, och vad som reglerar dem - kunna redogöra för biomassans sammansättning hos olika typer av växter - kunna redogöra för näringsämnenas kretslopp - kunna redogöra för biomassans användningsområden inom bioenergisektorn

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, grupp-övningar, laborationer samt genomförande och presentation av en omfattande tema-laboration.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (av teoridelen), dels genom skriftlig redovisning av temalaboration, men sker också fortlöpande i samband med undervisningen i form av laborationsrapporter. För godkänt betyg på kursen krävs att man deltagit i laborationerna och i presentationen. Betyg som ges är underkänd, godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5). Studeranden som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få betyget godkänd. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för fysiologisk botanik. Den som godkänts i ett prov får ej genomgå förnyat prov för att få högre betyg. Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn för grundutbildning vid Institutionen för Fysiologisk botanik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.