Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energiteknisk biologi, 4,5 hp

Engelskt namn: Energy-technological biology

Denna kursplan gäller: 2019-09-30 och tillsvidare

Kurskod: 5BI240

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-11

Innehåll

Kursen handlar om biomassans beståndsdelar och hur biomassa produceras. Den inleds med en introduktion om grundläggande växtbiologiska begrepp. Vi tar upp biologiska processer som är grunden för biomassaproduktion till exempel växternas fotosyntes. Vidare behandlas faktorer som reglerar biomassaproduktionen så som växters mineralämnesbehov och mineralämnenas kretslopp. Kursen behandlar även variation i biomassans sammansättning och dess betydelse för bioenergisektorn.

Förväntade studieresultat

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:
·         beskriva och visa förståelse fotosyntes och respiration - de två komplementära mekanismerna som styr biomassaproduktionen hos växter och alger
·         visa vetskap om olika typer av bioenergi och veta vad som karakteriserar dem
·         redogöra för biomassans användningsområden inom bioenergisektorn
·         beskriva de viktigaste näringsämnenas kretslopp
·         designa, utföra och analysera biomassaproduktionsexperiment
·         uppskatta biomassans volym och redogöra för betydelsen av kontroller och biologisk variation under pågående experiment

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska och behandlar biomassaproduktion. En laborationsrapport som summerar laborations resultaten ska lämnas in.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen (av teoridelen) och en laborationsrapport. För godkänt betyg på kursen krävs att man deltagit i laborationerna. Laborationsrapporten bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Den individuella skriftliga tentamen bedöms med något av resultaten underkänd, godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5).

Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är bedömda. Kursen betygsätts med något av betygen underkänd, godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5). För betyget godkänt (3) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt. För betygen icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) krävs därutöver att den skriftliga tentamen bedömts med, icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för fysiologisk botanik. Den som godkänts i ett prov får ej genomgå förnyat prov för att få högre betyg. Tillgodoräknande prövas individuellt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.