Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energitekniskt fördjupningsprojekt, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Project in Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EN044

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar/seminarier som belyser områdena kommunikation, gruppdynamik, projektstyrning/projektledning och budgetplanering, i syfte att ge insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. Föreläsningarna belyser även idéerna kring CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), hållbar teknikutveckling och entreprenörskap. I kursen genomförs ett kvalificerat projekt inom området energiteknik. Projektuppgifterna tas fram i samarbete med uppdragsgivare från näringsliv eller forskning. Uppgifterna bör ha stor verklighetsanknytning och relevans.
I projektarbetet tillämpar studenten ingenjörsmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling, och värdering av energitekniska system. Projektarbetet ger även träning i muntlig och skriftlig kommunikation.
Projektgruppen, som bör bestå av minst 6 studenter, arbetar mot en kund/beställare och har en eller flera handledare som resurspersoner som kan vara behjälpliga med t ex specifika frågor och informationssökning under arbetets gång. Arbetsinsatsen skall dokumenteras. Projektgruppen ska i samråd med beställaren förhandla fram en kravspecifikation som är relevant med hänsyn till tid och resurser.
Varje grupp ska utarbeta en fiktiv budget för sitt arbete. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt i form av en projektkonferens där studenterna demonstrerar resultaten för varandra och för beställaren. Normalt ingår en värdering av befintlig anläggning/system, jämte förslag till anskaffning av erforderlig ny anläggning eller systemförändring. Ekonomisk värdering som exempelvis investeringskalkyl bör ingå i projektet, jämte en värdering av projektet utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- tillämpa energitekniska kunskaper och färdigheter,
- analysera och värdera energitekniska anläggningar eller system ur både ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv,
- tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och medverka i hela utvecklingskedjan vid framtagning av en energiteknisk anläggning eller ett system,
- planera och organisera arbetet i ett utvecklingsprojekt,
- arbeta aktivt i en projektgrupp, samt förstå dess olika roller enligt den valda projektmodellen,
- praktisera ingenjörsmässigt tänkande och kreativitet,
- tillämpa självständighet och kritisk tänkande,
- värdera projekt utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet,
- praktisera muntlig och skriftlig kommunikation, både inom projektgruppen och externt,
- upprätta och följa en projektplan för ett avgränsat projekt.

Behörighetskrav

Minst totalt 180 hp avklarade, varav minst 60 hp avklarade inom energiteknik, av dessa ska minst 15 hp vara på avancerad nivå, Miljökunskap med inriktning mot energiteknik, 3 hp eller Teknik för hållbar utveckling, 7.5 hp och Introduktion till ingenjörsarbete E, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart. Studenterna väljer projektuppgifter och blir indelade i grupper om minst 6 studenter. Varje grupp får en handledare. Gruppen ansvarar för att utse projektledare, dokumentationsansvarig etc. Till varje projekt finns en målbeskrivning från en beställare som underlag för arbetet. Innan själva projektet startar skall projektgruppen göra en mer detaljerad projekt-, och tidplan. Projektstyrning skall ske med en vedertagen projektstyrningsmodell.

Examination

Följande delar som ingår i kursen bedöms utifrån uppfyllandet av förväntade studieresultat.
Muntlig presentation, skriftlig rapport, relevant projektstyrningsdokumentation och individuellt reflektionsdokument. På kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För slutbetyget Godkänd fordras godkänt resultat på samtliga delar.

TILLGODORÄKNANDE
I examen får denna kurs tillsammans med kursens förkunskapskrav räknas som 15 hp projektkurs, 7.5 teknik för hållbar utveckling samt 7.5 hp i projektledning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.