Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Engelska 3 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet, 30 hp

Engelskt namn: English for the Upper Secondary School Level, Course 3

Denna kursplan gäller: 2019-12-02 och tillsvidare

Kurskod: 6EN035

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-06-11

Innehåll

Lingvistik, engelskspråkig litteratur, skriftlig produktion, projektarbete samt språkmetodik/didaktik, och kulturstudier inklusive en studieperiod i målspråksland. Ämnesdidaktiska frågeställningar ingår som ett naturligt inslag i samtliga delar av kursen.

Lingvistik II (Linguistics II), 7,5 hp
Lingvistik II ska dels ge didaktisk och metodologisk fördjupning inom något eller några områden av språkvetenskapen som t ex engelsk fonologi och fonetik, engelsk syntax, engelsk morfologi  och engelsk semantik/vokabulär,  dels ge fördjupade kunskaper om sociolingvistiska dimensioner såsom klass, genus och etnicitet och dessas relevans för främmandesåpråksundervisning.

Språkstruktur II (Language Structure II), 4 hp
Språkstruktur II bygger på Språkstruktur I på Engelska 1 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet och syftar till att de studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om engelsk syntax, morfologi och idiomacitet genom lektionsundervisning, gruppövningar och individuella övningar.

Litteratur III (Literature III), 7,5 hp
Litteratur III är inriktat på studier av engelskspråkiga verk av särskild litteraturhistorisk betydelse från olika tidsperioder. Förutom att de studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i litteraturhistoria och utveckla sina färdigheter i litteraturkritisk och stilistisk analys, ska de även inhämta kunskap om hur mänskliga relationer, kulturella ideal, ideologier och samhällsförändringar kommer till uttryck i de studerade verken och hur dessa kan användas i undervisningen.       

Kulturstudier i målspråksland (Cultural Studies in an English-Speaking Country), 8 hp
Arbetet på Kulturstudier utförs till största delen under en studieperiod vid ett engelskspråkigt universitet. Kulturstudier syftar till att de studerande ska förvärva en djupare förståelse av sociala och kulturella fenomen genom studier inom ett område som de väljer i samråd med handledare vid Institutionen för språkstudier samt handledare i målspråkslandet.
I utlandsstudierna ingår studiebesök vid skolor och myndigheter, föreningar, kulturella evenemang etc. Närvaro vid sådana arrangemang samt vid lektioner och föreläsningar vid värduniversitetet är obligatorisk. Projektarbetet presenteras i skriftlig och muntlig form vid ett seminarium efter hemkomsten.  Den muntliga presentationen ska utföras med IKT-stöd.   

Teaching and Learning of English III, 3 hp
Teaching and Learning of English III bygger på Teaching and Learning of English I och II och är inriktat mot gymnasiets yrkesförberedande program och engelskundervisning  för invandrarelever.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • uppvisa fördjupade kunskaper om lingvistiska teorier med utgångspunkt i det engelska språket och dessas relevans för undervisning i engelska
 • uppvisa fördjupade kunskaper om sociolingvistiska dimensioner i såsom genus, klass och etnicitet och hur dessa yttrar sig och interagerar i såväl det engelska språkområdet som i skolmiljön.
 • uppvisa fördjupade kunskaper om främmandespråksinlärning med fokus på elevers inlärning av engelska
 • uppvisa kunskaper om engelskspråkiga verk av särskild litteraturhistorisk betydelse från olika tidsperioder
 • uppvisa en fördjupad kunskap om litteraturhistoria
 • uppvisa fördjupade kunskaper om interkulturell kommunikation och förståelse, förvärvade under utlandsstudier
Färdighet och förmåga
 • i sin skriftliga produktion uppvisa ytterligare fördjupad kunskap om engelsk syntax och morfologi, fördjupad kunskap om engelsk idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • visa en utveckling i sina kunskaper om hur mänskliga relationer, kulturella ideal, ideologier och samhällsförändringar kommer till uttryck i de studerade verken.
 • demonstrera fördjupad förståelse av sociala och kulturella fenomen i engelsktalande länder
 • uppvisa kunskaper om de särskilda behov som studerande på gymnasiets yrkesförberedande program samt nyanlända studerande med invandrarbakgrund har när det gäller engelska och kunna tillämpa dessa kunskaper i sin planering, genomförande och reflektion av undervisning
 • uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa utvecklade färdigheter i litteraturkritisk och stilistisk analys

Behörighetskrav

Univ: Lägst 15 hp från Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges huvudsakligen i form av lektioner, seminarier, workshops, gruppövningar och enskilda övningar samt genom handledning. Till detta kommer icke-lärarledda studier där de studerande själva skall organisera utformningen av studierna. Även olika gruppredovisningsformer förekommer. 

Eftersom den didaktiska kompetensen inom de olika kursmomenten inte enbart kan förvärvas genom litteraturstudier, utan kräver aktivt deltagande i undervisningen, är närvaro obligatorisk på samtliga moment av språkfärdighets- eller seminariekaraktär. Obligatorisk närvaro innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Lingvistik II, 7,5 hp
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar.

Språkstruktur II, 4 hp
Lektioner, gruppövningar.

Litteratur III, 7,5 hp
Lektioner, gruppövningar.

Kulturstudier i målspråksland, 8 hp
Lektioner och seminarier.

Teaching and Learning of English III, 3 hp
Lektionsundervisning, workshops och seminarier.

Examination

Lingvistik II, 7,5 hp
Modul: Didaktisk språkvetenskap (Applied Linguistics), muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång (4 hp);
Modul: Sociolingvistik (Sociolinguistics), muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång samt skriftligt slutprov (3,5 hp)

Modul: Språkstruktur II (Language Struture II), 4 hp
Skriftligt prov i översättning.

Modul: Litteratur III (Literature III), 7,5 hp
Skriftliga och muntliga redovisningar.

Kulturstudier i målspråksland, 8 hp
Modul: Kulturstudier i målspråksland: projekt (Cultural Studies in an English-Speaking Country: Project), skriftlig och muntlig projektrapport (5 hp)
Modul:  Kulturstudier i målspråksland: deltagande (Cultural Studies in an English-Speaking Country: Participation), aktivt deltagande i seminarier, program etc vid värduniversitetet (3 hp)

Modul: Teaching and Learning of English III, 3 hp
Lektionsplaneringar och andra inlämningsuppgifter.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 22 högskolepoäng.

För godkänt betyg (i modul som examineras i flera delar) krävs att alla delar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Referenslitteratur

Petti Vincent
Norstedts engelsk-svenska ordbok : [77.000 ord och fraser]
2., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxi, [1], 957 s. :
ISBN: 91-1-935472-X (inb. (Inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts svensk-engelska ordbok : [75.000 ord och fraser]
2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxi, [1], 888 s. :
ISBN: 91-1-935482-7 (inb.) ; 260:00
Se bibliotekets söktjänst

Samt någon av följande enspråkiga ordböcker: Collins-Cobuild English Language Dictionary. London, Collins, senaste upplagan, eller Longman Dictionary of Contemporary English. New Edition, London, Longman senaste upplagan eller Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. London, Oxford, University Press. Senaste upplagan.

Moment 1 Lingvistik II

Littlemore Jeannette.
Applying cognitive linguistics to second language learning and teaching [Elektronisk resurs]
Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2009. : 1 online resource (xii, 212 p.) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780230245259 (electronic bk.)
Se bibliotekets söktjänst

Coates Jennifer
Women, men and language : a sociolinguistic account of gender differences in language
3. ed. : Harlow : Longman : 2004 : 245 p. :
ISBN: 0-582-77186-2 (pbk.) : £16.99
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare och som tillhandahålles av institutionen

Moment 2 Språkstruktur II

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
ISBN: 9789144104997
Se bibliotekets söktjänst

Rekommenderade läromedel för självstudier

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se bibliotekets söktjänst

Referens- och fördjupningslitteratur

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3 Litteratur III

Wuthering heights
Brontë Emily, Daiches David
Harmondsworth : Penguin Books : 1985 : 373 s. :
ISBN: 0-14-043001-6
Se bibliotekets söktjänst

Dickens Charles
Oliver Twist
Harmondsworth, Middlesex : Penguin : 1966, pr. 1970 : 489 s. :

Shakespeare William
Macbeth
3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
ISBN: 0-582-52711-2
Se bibliotekets söktjänst

Twain Mark
The adventures of Huckleberry Finn.
Penguin Books : 1953 : 281p.,18cm :

Hammett Dashiell
The Maltese falcon
London : Orion : 2005 : 213 s. :
ISBN: 0-7528-6533-1 (pbk)
Se bibliotekets söktjänst

Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
2., [rev. and updated] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 474 s. :
ISBN: 978-91-44-07064-3
Se bibliotekets söktjänst

Ett urval noveller och dikter (tillhandahålles av institutionen).

Moment 4 Kulturstudier i målspråksland

Kompendium som tillhandahålles av institutionen.

Moment 5 Teaching and Learning of English III

Kompendium som tillhandahålles av institutionen. Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare.

How vocabulary is learned
Webb Stuart, Nation Paul
Oxford : Oxford University Press : 2017 : 322 pages :
ISBN: 9780194403559
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11) Skolverket, Läroplan för det frivilliga skolväsendet (SKOLFS 2011) Skolverket, Kursplaner för grundskolan Skolverket, Kursplaner för gymnasieskolan Finns att beställa hem eller att ladda hem på www.skolverket.se